Vedtægter

Vedtaget på lokalrådsmøde den  29-04-2020§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Lokalrådets navn er Grundet lokalråd med hjemsted i Vejle Kommune.

Stk. 2. Lokalrådets geografiske virkeområde er nedenstående foreninger:

Kløvermarkens grundejerforening

Skovbyens grundejerforening

Skovbyens grundejerforening for storparceller

Kløvertoftens grundejerforening

Korntoftens grundejerforening

Grundejerforeningen for landsbyerne Store grundet

Grundejerforeningen Grandtoften Lærketoften Fyrretoften Kobbelvænget Vejle

Andelsboligforeningen Lille grundet

Lille Grundet Grundejerforening

§ 2. Formål

Stk.1. Det er lokalrådets formål at virke for områdets særlige interesser, som dialogpartner mellem offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne i området, samt at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver.

Stk. 2. Lokalrådet skal fremme udvikling af området, så der opnås en god balance mellem boliger, skole/institutioner og rekreative arealer og andre faciliteter der kan understøtte lokalområdet.

Stk. 3. Lokalrådet har til formål at tage ønsker og problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere eller foreninger i området.

Stk. 4. Lokalrådet skal forsøge at samle området, for derved at skabe muligheder for forskellige fælles arrangementer til glæde for områdets beboere.

Stk. 5. De tilsluttede foreninger fraskriver sig ikke retten til at sagsbehandle interne sager der kun vedrører egen forening, men kan søge bistand i henhold til stk. 3

Stk. 6. Lokalrådet indgår samarbejdsaftale med Vejle kommune og har pligt til at overholde de i samarbejdsaftalen gensidige bestemmelser/opgaver for at være berettiget til at modtage kommunalt tilskud.

Stk. 7. Lokalrådet etablerer en hjemmeside, som bl.a. kan være platform for information til beboerne i området, herunder orientering om lokalrådet og dets aktiviteter.

Stk. 8. Lokalrådet er uafhængigt af parti politik.

§ 3. Lokalrådsmedlemmer

Stk. 1. Lokalrådet består af et medlem fra hver af områdets tilsluttede grundejerforeninger/foreninger, i henhold til §1 stk. 2. for at sikre at alle områder er repræsenteret.

Stk. 2. De enkelte grundejerforeninger/foreninger vælger/udpeger selv sin repræsentant og eventuel suppleant til lokalrådet. Disse repræsentanter er fødte medlemmer af lokalrådet. Til lokalrådsmøderne kan der kun deltage en person fra hver forening. Efter udpegning/valg melder foreningerne senest 1 maj deres kandidat til lokalråde


Stk. 3. Lokalrådsmandatet er toårigt, således at halvdelen af lokalrådsmedlemmer vælges på lige år øvrige på ulige år, efter udpegning af lokalrådsmedlemmerne konstituerer lokalrådet sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer. Revisor samt revisorsuppleant udpeges blandt beboerne i medlemsforeningerne.

Dagsorden for det konstituerende møde skal indeholde:

 • Valg af ordstyrer og referent
 • Konstituering af lokalrådet
 • Status på lokalrådets virke
 • Regnskab og budget
 • Godkendelse af vedtægter og forretningsorden
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

Stk. 4. Indmeldelse i lokalrådet i henhold til § 1. stk.2 kan ske ved henvendelse til lokalrådet.

Stk. 5. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til lokalrådet med virkning fra udgangen af en valgperiode.

§ 4. Lokalrådets virke.

Stk. 1. Lokalrådet fastlægger på sit første møde snarest efter at der er udpeget lokalrådsmedlemmer i maj md. konstituering i henhold til § 3. stk.3 og godkendelse af forretningsorden og vedtægter. Godkendelse af regnskab og budget

Sekretæren udarbejder beslutningsreferat over rådets møder, referater offentliggøres på lokalrådets hjemmeside.

Stk. 2. Suppleanter indkaldes og får stemmeret ved forfald af lokalrådsmedlemmer.

Stk. 3. Alle afgørelser i lokalrådet sker ved stemmeflertal, dog således at rådet kun er beslutningsdygtigt, hvis mindst halvdelen af rådsmedlemmerne er til stede, herunder enten formand eller næstformand. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Stk. 4. Lokalrådet forpligtes ved underskrift af to rådsmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Stk. 5. Lokalrådet tegnes overfor myndigheder og samarbejdspartnere i øvrigt af rådets formand, i dennes fravær af næstformanden.

Stk. 6. Lokalrådet kan nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper bestående af interesserede beboere i det omfang, det skønnes nødvendigt. Retningslinjer for udvalgenes arbejdsområder og arbejdsmåder fastsættes i samarbejde med lokalrådet. Ethvert udvalg refererer til lokalrådet.

Stk. 7. Kassereren fører lokalrådets regnskab, regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Lokalrådet giver formanden og kassereren fuldmagt på vegne af foreningen til at disponere over foreningens bankkonti, dog kan formanden kun hæve nødvendigt kapital i kassererens fravær.

Stk. 8. Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver tid eksisterende formue.

Stk. 9. Der søges tilskud fra Vejle Kommune iht. Samarbejdsaftale for lokale netværk. Øvrige midler kan søges fra fonde, foreninger, institutioner og virksomheder. Alle tilskud skal offentliggøres og fremgå af lokalrådets regnskab med oplysninger om beløb, donor, formål og evt. tilknyttede betingelser.

§ 5. Årsmøde

Stk. 1. Der afholdes årsmøde en gang om året med deltagelse af de tilsluttede foreningers medlemmer. Mødet afholdes i efteråret og indkaldes med 4 ugers varsel af lokalrådet ved hjælp af hjemmeside, mail til rådsmedlem/kontaktperson i de enkelte foreninger, som sørger for indkaldelse af egne medlemmer.

Stk. 2. Eventuelle forslag, som ønskes til afstemning på årsmødet, skal være fremsendt senest 10 dage inden mødets afholdelse.

Stk. 3. Sammen med indkaldelsen skal der foreligge en fast dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Præsentation af lokalrådet
 • Beretning om foreningens virke.
 • Indkomne forslag som ønskes drøftet
 • Eventuelt.

Stk. 4. Over det på årsmødet passerede, skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden.

§ 6. Øvrige ressourcer i området

Stk. 1. Lokalrådet kan i dets arbejde knytte en række ressourcer til sig fra området. Dette kan være skoler, institutioner, foreninger, virksomheder og lignende. Disse ressourcer kan efter behov indkaldes til enten lokalrådsmøder eller til specifikt indkaldte møder, ligesom de kan inviteres til at deltage i arbejdsgrupper.

§ 7. Vedtægtsændring

Stk. 1. Forslag til vedtægtsændringer skal foreligge skriftligt til dagsordenen for konstitueringsmødet og vedtages med 3/4 flertal af de fremmødte lokalrådsmedlemmer.

§ 8. Lokalrådets opløsning

Stk. 1. Lokalrådet kan begære sig selv opløst sig ved et krav fra mindst 3/4 flertal af medlemmer af rådet.

Stk. 2. Ved lokalrådets opløsning træffes beslutning om anvendelsen af evt. opsparet formue. De dele af foreningens formue som stammer fra tilskud fra Vejle Kommune skal tilbageføres til Vejle Kommune.

Vedtaget på lokalrådets visuelle konstitueringsmøde af de tilsluttede foreninger den 27-05-2020

Skovbyens grundejerforening

Skovbyens grundejerforening for storparceller

Kløvertoftens grundejerforening

Korntoftens grundejerforening

Grundejerforeningen for landsbyerne Store grundet

Grundejerforeningen Grandtoften Lærketoften Fyrretoften Kobbelvænget Vejle

Andelsboligforeningen Lille grundet

Kløvermarkens Grundejerforening

Lille Grundet Grundejerforening