Fitness sti

 Så er vi snart i mål

Da Lille Grundet Grundejerforening kom med forslag om etablering af motionssti med aktivitetsredskaber på ruten var første fase

  • Kunne de få de andre grundejerforeninger med på idéen, og ja med undtagelse af Korntoftens Grundejerforening.
  • Næste fase var økonomi hvor vi gik i gang med at afsøge muligheder, det kom til at omfatte puljer hos Vejle Kommune – Fonde – Grundejerforeninger. Vi kom i mål med at skaffe den nødvendige kapital.
  • Og hvor skal aktivitetsstederne så ligge . udgangspunktet var 4 stationer men hen ad vejen blev det så ændret til 3 da en Grundejerforening ikke ønskede at havde en på deres fællesareal-
  • Ja så skal der også byggetilladelse til hvilket blev lidt kompliceret da Vejle Kommune ikke endnu har overdraget skøde på fællesarealerne på nuværende er det kun Lille Grundet og Skovbyen der har fået skøde. Men byggetilladelserne er på plads
  • Så vi forventer at starte op snares så vi kan få ruten indviet til gavn og glæde for motionister
Fitness sti på Grundet

Projektbeskrivelse

Grundejerforeningen Lille Grundet har stillet forslag om, "at vi gerne vil etablere en form for fitness sti på Grundet området. Vi kontaktede kommunen før sommerferien for at høre om muligheder for tilskud, og meldingen var, at der kan ydes tilskud på op til 70 %, hvis der er

tale om etablering af en motionssti, som kan benyttes af hele området.

Vi har i egen grundejerforening drøftet forskellige muligheder, og vores forslag er en ca. 5 km. lang sti, hvor der så kan placeres 4 stationer med hver 3 redskaber. Lille Grundet Grundejerforening vil

gerne have 3 redskaber i forbindelse med vores ene legeplads og vil derfor også gerne betale for 1⁄4 af egenbetalingen, forudsat at kommunen yder et tilskud på 70 %.

Vores tanke var, at en eller to af de øvrige grundejerforeninger også tillod opsætning af redskaber, og at der derudover blev placeret en eller to stationer tæt på stien langs skoven. Det vil så være muligt at lave en løbe/gå-rute op forbi Store Grundet Gods, ned langs stien, forbi vores legeplads og op mellem husene på Store Grundet.

Vi har indhentet et tilbud fra et firma, der leverer udendørs fitnessredskaber, se vedlagte tilbud. Der er altså tale om en pris på mellem 240.000 - 300.000 kr., afhængig af, hvilken leverandør, vi vælger, se vedlagte som inspiration."

Næste skridt er jeres vurdering, herunder om de enkelte grundejerforeninger vil være med til at finansiere den del, som der ikke ydes tilskud til fra kommunens side, altså under forudsætning af,

at de vil yde tilskud på 70 % af udgiften, som tidligere nævnt.

Jeg stiller gerne op til et møde i lokalrådet for at uddybe, hvis det ønskes, hilsen Anne Munksgaard, tlf. 40832651"

Grundet lokalråd vedtog på sit møde den 26/1 følgende:

"Lokalrådet er positiv over for at få afprøvet, om de enkelte grundejerforeninger kan tilslutte sig projektet.

Henrik laver et forslag til udgiftsfordeling mellem grundejerforeningerne i forhold til antallet af medlemmer, og sender til lokalrådet. Lokalrådet bringer projektet videre til deres bestyrelser i

Grundejerforeningerne (i bofællesskabet på stormødet). Når vi har svar tilbage fra alle grundejerforeningerne, samler i op på status.

Der vedlægges et forslag til udgiftsfordeling, hvor Lille Grundet Grundejerforening på forhånd har oplyst, at den vil bidrage med 20.000 kr. ud af de i alt 72.000 kr., som er forudsat er grundejerforeningernes betaling. Kommunen forudsættes at betale resten af de 240.000 kr., som projektet kan laves for. Lokalrådet kan også bidrage til projektet, hvis der opstår uforudsete

udgifter. Projekter er beskrevet i 4 tilbud på redskaber som er vedlagt. Der indgår 3 forskellige redskaber i hvert af de 4 tilbud. Hvert tilbud koster ca. 60.000 kr. i alt 240.000 kr.

Grundejerforeningerne anmodes om at melde tilbage til Henrik og gerne inden næste lokalrådsmøde den 29.3.2022, om de er med på at bidrage til projektet med det beløb, der står i vedlagte fordelingsnøgle."