Ellehammerparken

Ellehammerparken

Kæmpe boligprojekt på vej: Fra kølehuse og erhverv til 300 boliger - blandt andet med et helt særligt tilbud til de ældre

De falmede bogstaver på væggen røber stadig det gamle navn, Vejle Frysehus, men i dag er det Claus Sørensens Fond, der ejer grund og bygninger. Foto: Google Street View

Nyt projekt skal indgå i Vejle Kommunes arbejde med at få ændret hele området omkring Finlandsparken.

Nørremarken: I dag tidligere kølehus og erhverv. I fremtiden boliger.

Sådan ser visionen ud for projekt Ellehammerparken - et område mellem Finlandsvej, Ellehammersvej Horsensvej og Viborgvej, der i dag blandt andet huser det tidligere Vejle Frysehus.

Projektet præsenteres i et længere oplæg, som Vejle Kommune er tæt på at sende til Social- og Boligstyrelsen. Dokumentet skal indgå i den mangeårige udviklingsplan for Finlandsparken.

Hovedmålet er at ændre på fordelingen mellem almene og private boliger i området, der tidligere har haft regeringens ghetto-stempel.

2/3

Sådan kan Ellehammerparken - tæt ved Finlandsparken - komme til at se ud. Illustration: Vejle Kommune

Hvis planen gennemføres, får Vejle hele 300 nye lejligheder. Og her introduceres en banebrydende tanke - et seniorbofællesskab med mellem 120 og 130 lejligheder med fælles faciliteter. De øvrige lejligheder skal rette sig mod familier, enlige og par.

Unge og ældre

Unge familier vil være en fordel for de nuværende daginstitutioner og skoler i området.

Boligerne for ældre vil ifølge oplægget til Social- og Boligministeriet tilføre borgere i en aldersgruppe, der "i højest grad vægter lokale fællesskaber". Derfor vil tilflyttere i den aldersgruppe efter kommunens vurdering være villige til at engagere sig i Nørremarken som lokalsamfund - de vil bruge de lokale kulturtilbud og handle i Nørremarkscentret, hvor der også er ombygningsplaner.

3/3

Ellehammerparken vil i givet fald blive en del af den ambitiøse plan for udvikling af hele området omkring Finlandsparken med store ændringer omkring Nørremarkscentret og nybyggeri på det nuværende område Byg & Leg ved Moldevej. Illustration: Vejle Kommune

Ambitionerne for det skitserede boligområde fejler ikke noget. I beskrivelsen til ministeriet tales også om muligheden for at oprette et lægehus og café. Som man kan læse:

"Det er en funktion, der ikke ligger i området i dag. Endvidere skabes fælleshus og café, der opføres, så de åbnes for hele området, således at boligområderne ikke lukker sig om sig selv, men inviterer lokalområdet indenfor."

Ønske om blandet by

Ifølge orienteringen til politikerne i økonomiudvalget har Vejle Kommune og ejerne af området, Claus Sørensens Fond Holding A/S, siden 2020 arbejdet sammen om at udvikle boligprojektet.

Nu går arbejdet med at føre planerne ud i livet i gang. I nærmeste fremtid skal teknisk udvalg se på plangrundlaget for at ændre området fra erhverv til boliger.

Vejle Kommune satser på, at de mange nye boliger i Ellehammerparken kan indgå i den overordnede plan for Finlandsparken. Hvis der opføres så mange "ikke-almennyttige" boliger , vil det bringe den samlede procent ned, og det har betydning i forhold til politikernes ambition om at skabe en mere "blandet by".

Vejle Kommune satser på, at de mange nye boliger i Ellehammerparken kan indgå i den overordnede plan for Finlandsparken.


Fokus på et sammenhængende område – Finlandsparken og Ellehammerparken

Der er i et samarbejde mellem Vejle Kommune og den private jordejer udarbejdet en situationsplan med visualisering af de overordnede greb i den samlede omdannelse og fortætning.

Sammenhængen mellem boligområdet Finlandsparken og 'Ellehammerparken' skabes gennem flere greb, der handler om at sikre placering af hverdagsfunktioner, forbindelser (trafik) og fritidsaktiviteter/rum til ophold. Herudover er der fokus på at sikre boliger målrettet borgere, der vil være med til at skabe en ændret beboersammensætning, og som vil benytte og dermed præge områdets hverdagsfunktioner og fritidsaktiviteter.  

Greb og principper for omdannelsen af området

Forslaget til omdannelse sker med udgangspunkt i følgende principper:

Greb til nedbringelse af andel almene familieboliger

  • Fortætning med boliger (i alt 340 boliger, hvoraf 105 medtælles i nedbringelsesregnskabet)
  • Fastholdelse af eksisterende opkøbt byggeri i Nørremarkscenteret (opgjort til 24 boligenheder)

Øvrige fysiske greb

  • Nedrivning af eksisterende opkøbt bebyggelse i Nørremarkscenteret (nr. 9-15 + nr. 12)
  • Etablering af et multifunktionelt torve-areal med plads til ophold, markedsdage, mulighed for udeservering mv.
  • Etablering af 'det grønne loop', der i fremtiden bliver grøn ny forbindelse og oplevelsesbånd mellem 'Toppen af Nørremarken' og boligopførslen i nord, Nørremarkshallen, Nørremarkscenteret og det kommende boligområde i 'Ellehammerparken'.
  • Overvejelse omkring bearbejdning af området ved detailhandelsbutikker mod syd mhp. at sikre et visuelt løft i ankomsten til centeret.

Fokus og principper

  • At bringe stærke resurser med erhverv, institutions- og foreningsaktiviteter ind i Finlandsparken ved at sikre et udbud af aktiviteter, handel og funktioner der er efterspurgt af hele Nørremarken jf.

borgervisionen (se mere nedenfor).

  • Fokus på god og tryg færden for fodgængere og cyklister til fremme af ny og øget trafik igennem området.
  • Styrket fysisk og visuel sammenhæng mellem centerområdet og de omkringliggende boliger, boligområder, skoler og institutioner.

40 nye boliger i Nørremarkscenteret

Fordelingen af planlagte boligenheder på de to matrikler (hhv. 65 i perspektivområdet og 40 i Nørremarkscenteret) er afvejet og fordelt ud fra hensyn om de kommende boligers naturlige integration i området (det såkaldte 'fodaftryk'), herunder ift. parkeringspladser og volumen/højde, der også hænger sammen med markedet og investeringsvenligheden ved et kommende udbud.

Volumenstudier viser, at 40 boliger fordelt på to punkthuse med et grundplan på hver 400 m2 vil få højde af 5 etager, hvilket svarer til højden på Finlandsparkens nuværende boligblokke. Fortætningsscenarier med et øget antal boliger i Finlandsparkens matrikel/Nørremarkscenteret vil dels have den konsekvens, at Vejle Kommune får svært ved at muliggøre og skabe plads til udviklingen af Nørremarkscenteret som bycentrum, herunder til de funktioner, der efterspørges af lokalområdet, og dels, at den øgede fortætning vil bryde med de principper om åbenhed, lys, luft og attraktive udearealer, der har ligget til grund for de senere års gennemgribende renovering der for op mod 500 mio. kr. er foretaget i Finlandsparken siden 2010, og som netop har bidraget til at give Finlandsparken et positivt ry som et trygt og attraktivt boligområde.