Nørremarkshallen

Forslag til delprojekter 

Indvendige møde/cafefaciliteter •Mindre udendørsfaciliteter herunder bord/bænke og aktivitetsredskaber •Ankomstområde/torvet + ansigtsløft af hallen/ forskønnelse •Det grønne loop/stiforbindelserne •Multibane/læringsrum •P-plads udvidelse •Depotplads/tribune (evt. udvidelse).

Hvor står vi? Og hvor skal vi hen?

Nørremarkshallen

  1. Kort historik omkring tidligere proces, tegninger udarbejdet af LABLAND arkitekterne v/Ulla Varneskov
  2. Nye tegninger udarbejdet af NORD arkitekterne v/Camilla Jørgensen
  3. Hvilke behov og ønsker er der til hallen og udearealerne? Alle
  4. Hvilken strategi vælger vi for det videre arbejde? v/Ulla Varneskov

BAGGRUND

  • Realdania og Lokale og Anlægsfonden er gået sammen om kampagnen FÆLLES RUM.
  • PROJEKTPARTER : Vejle Kommune, Boligforeningen AAB, Den

Boligsociale Helhedsplan, og Nørremarkens Forenede

Sportsklubber er parter i projektet. Sammen med LABLAND Arkitekter har de i løbet af sommeren/efteråret 2019 arbejdet på at kvalificere projektet yderligere.

1) EN FORANALYSE

2) ET SKITSEFORSLAG

KONKLUSION/ MÅLGRUPPER

1) PRIMÆRBRUGERNE ER HVERDAGSBRUGERNE, der

benytter hallen og de omkringliggende arealer i forbindelse med skole, fritids og foreningslivet.

2) 2) SEKUNÆDRBRUGERNE ER IKKE-BRUGERNE I DAG. Det er de mange forskellige aktører i området, og de brugergrupper der normalt ikke deltager i foreningslivet.

3) 3) TERTIÆRBRUGERNE ER DE BESØGENDE FRA HELE VEJLE

KONKLUSION//10 GUIDES

$1 Nye ruter, nye muligheder

$2 Aktivitet som middel – Socialt som mål §3 Med børn/unge kommer voksne

§4 Fodbold samler bydelen

§5 Uorganiserede rammer

§6 Mad med mere

§7 Robust & Synligt

§8 Det klassiske og det ekstraordinære

§9 Autonomi

§10 Et fælles tredje læringsrum

§10 stk1 Udendørs skole

§10. stk2 Jointventure skolegård

§10. stk3 Udgangspunktet

Til Fritids

Grundet Lokalråd har på sit møde den 25/9 drøftet oplægget fra Tegnestuen Labland om udviklingen af arealerne ved Nøremarkshallen som det forelå ved informationsmødet den XX/9 og ønsker hermed at afgive sine bemærkninger og ideer til dette 1. udkast til planforslag.

Indledningsvis ønsker Grundet Lokalråd at udtrykke sin støtte til initiativet om at få gjort Nøremarkshallen til et aktivt center på Nørremarken for såvel beboerne på Moldevej og i Findlandsparken og beboerne på Store- og Lille Grundet. Nøremarkshallen kan på den måde blive et mødested mellem de meget forskellige beboere i området.

Lokalrådet finder det positivt at der med planen dels sker en konkretisering af NFS's ønske om såvel en 11 som en 7 mands fodboldbane og at der bliver suppleret med paddeltennis, multibane, amfiscene og legeplads. Lokalrådet finder imidlertid at aktiviteter og mødesteder for voksne og ældre er underprioriteret og at disse bør indarbejdes i den endelige version af planen. Der kan således i forbindelse med "torvet" etableres opholdssteder med faste borde og stole eventuelt under sol- og regn afskærmning. Der kunne også etableres petanbane (boule) og lignende.

Lokalrådet finder også at dette projekt i højere grad burde fokusere på hvad der kan gøres i Hallen for at gøre den mere attraktiv. Det store lokale som engang rummede et cafeteria burde efter lokalrådets opfattelse revitaliseres således at det i højere grad blev indbydende. Der kunne etableres en form for salg af drikkevare og snacks – enten bemandet eller gennem automater. Lokalet kunne udstyres med AV-udstyr således at det var egnet til møder. Der kunne også ske udvidelse af lokalerne således at foreninger og særlige brugergrupper kunne få faste lokaler.

Allerede i dag er der store parkeringsproblemer ved større arrangementer i hallen. Derfor finder vi det betænkeligt at parkeringsarealerne (som vi læser kortet) gøres mindre end de er i dag. Ved præsentationen af planforslaget blev der peget på at de arealer foran hallen der ikke rummede egentlige aktiviteter ville blive asfalteret og ville kunne anvendes til supplerende parkering. Vi finder ikke at udtrykket med store asfalterede arealer passer til det grønne image som Store og Lille Grundet har og vil foreslå at der anvendes "grønnere"/"blødere" belægninger. (I nabolokalplanen nr. 1207 er der stillet krav om en lav befæstningsgrad af arealerne af hensyn til vandafledning)

Lokalrådet vil også foreslå at "den grønne trekant" nord for Grundet Bygade og vest for Grundet Sivevej inddrages i projektet. Arealet som er ejet af Vejle Kommune ligger ubenyttet hen og kunne rumme nye aktiviteter. Også arealet øst for Grundet Sivevej hvor der er etableret et regnvands-/klimabassin kunne gøres aktivt i forhold til Nøremarkshallen.

Endelig ønsker lokalrådet at projektet i højere grad inddrager det vilkår at Nøremarkshallen ligger i forbindelse med "den grønne kile" der skal blive en grøn korridor med stiforbindelser, som skaber en forbindelse fra Moldevej/Finlandsparken til Grundet Skov. Dette vilkår bør efter lokalrådets opfattelse afsætte sig spor i udformningen af udearealerne ved hallen, således at Hallen ud over et blive et samlingspunkt også bliver et punkt/en aktivitet på vejen – til skoven. Stiforløbet omkring hallen bør præciseres i den sammenhæng.

Afslutningsvis er lokalrådet skeptiske over for den konkrete placering af de forskellige aktiviteter uden for hallen. Vi har vanskeligt ved at forestille os at planforslaget giver en samlet harmoni eller et interessant miljø. Vi opfordrer derfor projektledelsen til at vurdere dette forhold kritisk.

Som indledt finder vi arbejdet med udviklingen a Nørremarks hallen for meget væsentligt og lokalrådet ønsker fortsat at deltage i dialogen og bidrage til projektet.

På Grundet Lokalråds vegne

Birger Lilja Kristoffersen

Formand for Grundet Lokalråd

Billedgalleri