Samarbejdsaftale med Vejle Kommune2023-2026

AfAfsnit 1 - Baggrund og formål

Vejle Kommune ønsker at fremme lokal udvikling, der skaber stærke og levende lokalsamfund. Kommunen vil derfor understøtte, at alle lokalområder har et lokalråd (også kaldet udviklingsråd nogle steder), der er almen i sit virke, og som inkluderer alle, der vil være aktive og bidrage til deres lokalsamfund.

Lokalrådene og deres lokale forhold er forskellige. Vejle Kommune har derfor en differentieret tilgang til lokalrådene.

Afsnit 2 – Lokalråds forpligtigelser

Lokalråd er almennyttig og apolitisk i sit virke og har som en væsentlig del af sit formål at fremme lokal udvikling.

Lokalråd formidler holdninger og synspunkter fra, og til, hele lokalsamfundet.

Lokalrådet involverer og samarbejder med områdets borgere, foreninger, erhvervs- og handelsliv og offentlige institutioner.

Det lokal netværk har særlig fokus på at inddrage børn og unge (10 -18 år), så de får en stemme i forhold til lokal udvikling.

Lokalrådet forventes at have digitalt tilstedeværelse i lokalområdet med det formål at kunne kommunikere til og med hele lokalområdet.

Lokalrådet skal overholde GDPR regler, se GDPR.dk. Dvs. medlemslister m.v. opbevares forsvarligt, der skal være samtygge til deling af mailadresser, foto o.s.v.

Lokalrådet er forpligtet til at virke, under de forudsætninger, der fremgår af samarbejdsaftalen.

Afsnit 3 - Vejle Kommunes forpligtigelser

Kommunen tager initiativer, der understøtter lokalråd og dets muligheder for at fremme lokal udvikling. Vejle Kommune forbinder de lokale netværk gennem møder og digitalt

Kommunen anvender lokalrådet som høringspart i relevante sager, der direkte og konkret vedrører lokalområdet.

Kommunen skal der ud over også samtænke på tværs af fagområderne. De lokale ressourcer og hensyn til velfungerende lokalsamfund skal inddrages i kommunens overvejelser.

Kommunen inviterer lokalrådet til følgende møder:

  • Årligt møde mellem alle netværkene og kommunen,
  • Temamøder om aktuelle emner

Møder om enkeltsager ligger uden for denne aftales rammer. De aftales direkte mellem den kommunale og lokale part efter behov.

Vejle Kommune deltager i lokale møder. Det er lokalrådet/projektejer, som har initiativpligten til disse møder.

Kommunen indgår kun samarbejdsaftale med ét lokalt netværk i det område, aftalen dækker.

Kommunen kommunikerer digitalt. Udvalgets beslutninger kommunikeres via digital tilstedeværelse samt nyhedsbrev.

Kommunen tilbyder lokalrådene én indgang til de kommunale forvaltninger.

Afsnit 4 – Principper for samarbejdet mellem lokalråd og Vejle Kommune

Lokalrådene er

Et åbent netværk for lokalsamfundet.

Det er vigtigt, at lokalrådene er åbne for alle lokale kræfter: borgere, foreninger, virksomheder og lokale institutioner. Lokalrådene kan kræve, at man betaler kontingent eller har bopæl i lokalområdet som kriterium for at deltage og være medlem.

Et netværk der drømmer og handler.

Det er vigtigt, at lokalrådene skaber aktivitet og udvikling. Lokalrådene er mere end en høringspart. De er også aktive, engagerede medspillere i den lokale udvikling.

Et netværk der er lokal forankret hørings- og dialogparter.

Det er vigtigt, at lokalrådene er lokalt forankret med en bred kontaktflade i lokalsamfundene. De vil i mange tilfælde være lokalområdets stemme, der kan bidrage til debatten på baggrund af lokalkendskab.

Lokalrådene er forskellige. Vejle Kommunes tilbud og møder er åbne for alle lokalråd. Initiativer fra Vejle Kommune tager afsæt i en differentieret tilgang, der behandler forskellige lokalområder forskelligt med afsæt i land og by, størrelse og særlige udfordringer.

Lokalrådene skaber samarbejde med borgere, foreninger, virksomheder og lokale institutioner og bidrager til at samle og få mest muligt ud af områdets ressourcer.

Afsnit 5 – Økonomi

Lokalråd modtager i henhold til samarbejdsaftalen et årligt tilskud fra Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati på kr. 10.000,-

Tilskuddet er primært til afholdelse af driftsudgifter, interne og offentlige møder, kommunikation og formidling, som medvirker til at understøtte lokalrådets virke. Overskydende midler må anvendes til almene formål fx projekter, der kommer lokalsamfundet til gavn. Udgifter skal kunne relateres direkte til lokalrådets virke.

På forlangende, skal lokalrådet, som modtager af offentlige midler, over for kommunen kunne dokumentere hvordan midlerne bliver anvendt. Der skal gemme dokumentation for rimelig pris. fx tilbud, prisoverslag, prisliste.

Når samarbejdsaftalen er underskrevet af begge parter udbetales tilskuddet til NEM konto tilknyttet lokalrådets CVR-nummeret.

Udbetaling af tilskuddet sker samlet primo andet kvartal af hvert år.

Der lægges følgende forudsætninger for udbetaling af tilskuddet:

Lokalrådet arbejder i overensstemmelse med vedtægterne besluttet på lokalrådets generalforsamling.

Ultimo marts fremsendes et årsregnskab, mål for det kommende år og årsberetning for lokalrådet. Ønskes der udsættelse, skal dette fremsendes skriftligt til Vejle Kommune.

Afsnit 6 - Vilkår i øvrigt

Lokalråd skal være etableret som en forening med vedtægter og en formand samt have en NEM konto for at kunne modtage tilskud fra kommunen.

Aftalen træder i kraft pr. 1.1.2023 og gælder frem til periodens ophør 1.1.2026, eller indtil den bliver opsagt af en af parterne.

Vejle Kommune kan opsige aftalen pr. 1.1. hvert år.

De lokale netværk kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning.

Vejle Kommune kan opsige aftalens bestemmelser med øjeblikkelig virkning i tilfælde af misligholdelse af aftalens vilkår.

Hvis samarbejdsaftalen opgives inden for perioden for tilskuddets udbetaling, vil det udbetalte beløb blive krævet tilbagebetalt.