Politik for Lokalområder og landdistrikter 2023-2026 


Politik for Lokalområder og landdistrikter vedtaget

Til alle 33 lokalråd i Vejle Kommune

Hermed får du "Politik for Lokalområder og landdistrikter 2023 – 2026" til orientering af lokalrådet. Politikere og forvaltning ser frem til at arbejde videre sammen med jer om udvikling, projekter og dialog, med afsæt i lokalsamfundene og på grundlag af politikken. Vedlagte tillæg fremhæver de emner som kommunen har fokus på i 2023.

Politikken var i høring 10. april – 3. maj 2023. De indkomne bemærkninger blev drøftet på udvalgsmøde den 24. maj

Politikken er vedtaget uændret, da udvalget konstaterede, at langt de fleste har vurderet, at politikken ikke gav anledning til bemærkninger. De indkomne bemærkninger havde generel karakter og indgår i den løbende dialog i udvalget, og med borgerne, om samarbejde, projekter, økonomi og fokus. Der fremsendes individuelt svar til alle, som har indsendt bemærkninger.

Samarbejdsaftale 2023 – 2026 mellem lokalråd og Vejle Kommune fremsendes separat.

Et eksempel på hvordan politik og praksis kan følges ad.

Udvalget har ikke fremhævet nogle punkter som vigtigere end andre. Nedenstående er eksempel på at politik og praksis hænger sammen.

ULN MOBILITET

– hvordan kommer vi rundt, frem og tilbage, i de kommende år? Sam­men med Teknisk udvalg at se på differentierede løsninger, hvor vi ser en vigtig rolle for lokale og borgerdrevne løsninger i tæt samspil med de kommunale og regionale løsninger.

Teknisk Udvalg konkret har afviklet en workshop den 8. maj for lokalråd og andre interessenter om fremtidig busdrift. En af sessionerne var en drøftelse af løsninger, som går andre veje end busser i områder med lav befolkningstæthed. Interessante indspil og ideer blev drøftet, herunder delebiler som Givskud fremhævede på årsmøde for lokalråd, og som også anvendes i Vandel.