Bor du på Nørremarken? Så gør dig klar til, at din bydel forandres

 

Vejle Kommune vil binde Finlandsparken bedre sammen med resten af Nørremarken. Derfor skal der udvikles stiforbindelser og mødesteder, som bliver hele bydelen til gavn og glæde.

Nørremarken: Finlandsparken skal udvikles, så det almene boligkvarter kan bevæge sig langt væk fra regeringens omdiskuterede ghettoliste.

Det skal ske med nybyggerier tæt på det tidligere ghettoområde og med andre værktøjer, som byrådet har vedtaget.

Men udviklingen i Finlandsparken kommer også til at berøre resten af Nørremarken de næste 10 år, hvor det er Vejle Kommunes ambition at binde Nørremarkens forskellige bykvarterer tættere sammen. 

Det skal ske ved at etablere nye stiforbindelser og nye grønne områder, som skal være med til at gøre Finlandsparken til en integreret del af hele bydelen.

Målet er at skabe nye fællesskaber, forbindelser og mødesteder på tværs af Nørremarken, og det er ikke en lille bydel, der er ambitiøse planer for de kommende år.

Læs hele debatten på vedhæftet PDF fil

Bor du på Nørremarken

Bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2021 - 2033

  

                                                                                                                                      Vejle den 27.05.2020

Vejle Kommune

Teknik og Miljø, Planafdelingen

  

Grundet Lokalråd har fået tilsendt forslag til Kommuneplan 2021 – 2033 og har på sit lokalrådsmøde den 26/5 2021 besluttet nedenstående bemærkninger til forslaget: 

Grundet lokalråd har ikke forholdt sig til de overordnede rammer i kommuneplanen, men primært fokuseret på de forhold der har direkte betydning for lokalrådets område og bydelen Nørremarken som vi er en del af. 

Bydelsplanlægning

Kommuneplanforslaget rummer en kort statusbeskrivelse af bydelen Nørremarken; men giver ikke egentlige mål eller planer for hvordan Nørremarken (Grundet området, Finlandsparken-Moldevej og Stadionkvarteret) kan og skal udvikle sig. Der har i mange år været tiltag (skitser og visioner) for Nørremarken som bydel, men det har ikke manifesteret sig i egentlige forpligtigende målsætninger og planer for bydelens udvikling. Lokalrådet foreslår at kommuneplanen udbygges med egentlige bydelsplaner for bydelene i Vejle by. Bydelen er som udgangspunkt det sted hvor den største del af beboernes liv udspiller sig og bør derfor have større fokus i kommuneplanen. Spørgsmål om mødesteder, centerfunktioner, trafik, og rekreative muligheder er forhold af væsentlig betydning for borgerne og bør udvikles efter fælles mål og planer. Grundet lokalråd deltager gerne sammen med andre beboerrepræsentanter og beboere i en dialog med kommunen om en sådan bydelsplan. 

 

Byg og Leg

Et væsentligt mødested på Nørremarken, der har forbundet Grundet området med det øvrige Nørremarken er det rekreative område for børn og unge, Byg og Leg. Vi er bekendte med at området af Vejle kommune er sat til salg med henblik på opførelse af nyt boligbyggeri og indskrænkning af funktionen Byg og Leg.

Grundet lokalråd ønsker at funktionen Byg og Leg videreudvikles som en vigtig rekreativ funktion. Såfremt planerne om boligbyggeri på en del af grunden skal gennemføres opfordrer lokalrådet til, at de gældende kommuneplanrammer fastholdes, således at bebyggelsesprocent og etagetal ikke ændres for at give plads til endnu flere boliger. 

 

Nørremarkscenteret

En vigtig funktion i en bydel er mulighederne for lokalt indkøb og lokale mødesteder. Nørremarkscenteret har længe været et dårligt fungerende bydelscenter og Vejle kommune har også taget initiativ til en fornyelse af området. Grundet lokalråd ønsker at centerområdet ud over den vigtig dagligvareforsyning også kommer til at rumme faciliteter, som også giver andre muligheder som mødesteder for alle aldersgrupper af mere rekreativ og social karakter

 

Nørremarkshallen

Nørremarkshallen er i dag primært en sportshal. Nu hvor Grundet området er næsten fuldt udbygget er der et stort behov for et egentligt samlingspunkt i området med lokaler, funktioner og aktiviteter der kan samle lokalområdets beboere. Det er derfor lokalrådets ønske at Nørremarkshallen udvikles til også at kunne fungere som et fælleshus for Grundet området og hele Nørremarken

 

Grundet Skovby

Kommuneplanforslaget rummer fortsat det nye byudviklingsområde Grundet Skovby nord for det eksisterende Grundet byområde. Der er i Grundet området store bekymringer omkring hvordan dette nye område vil blive vejbetjent og i det hele taget skal fungere i forhold til Nørremarken. Det er lokalrådets opfattelse at der i kommuneplanen skal ske en afklaring af såvel de trafikale forhold som af serviceforsyningen af Grundet Skovby inden en konkret lokalplanlægning igangsættes. Lokalrådet forudsætter at biltrafikken fra Grundet Skovby ikke ledes ned gennem Grundet området, men kobles på Viborgvej som har kapaciteten. Lokalrådet opfordrer Vejle kommune til at fremlægge en trafikplan for Grundet Skovby og konsekvenserne for Nørremarken og inddrage beboerne på Nørremarken i denne overordnede planlægning af området

 

Biodiversitet i byen

Grundet lokalråd har igennem de seneste to år arbejdet på en Grøn vision for Grundet, godt støttet af Vejle kommune. De foreløbige erfaringer med dette projekt, viser at der med forholdsvis små indgreb kan gives plads for vild natur i ellers monotone græsarealer. Det giver dels et bidrag til at øge biodiversiteten (flere naturligt hjemmehørende planter og dermed bedre betingelser for insekter, fugle og andre dyr) og dels en øgning af de rekreative muligheder for beboerne. Grundet lokalråd foreslår at der formuleres retningslinjer i kommuneplanen der sikrer at nye byområder udvikles således at biodiversiteten fremmes

 

Inddragelse af borgerne

I forbindelse med implementeringen af kommuneplanen vil Grundet lokalråd opfordre Vejle kommune til, i højere grad end hidtil, at inddrage lokalrådet og befolkningen i de planlægningsspørgsmål der vedrører Grundet området og bydelen Nørremarken.

 

PS: I kommuneplanforslagets beskrivelse af bydelen Nørremarken anføres det om Finlandsparken, at ”området er udpeget som en ”ghetto”” . Dette afsnit bør opdateres til ”at Finlandsparken ikke længere er på ”ghettolisten”

 

 

På vegne af Grundet lokalråd

Birger Lilja Kristoffersen, 

Formand for Grundet Lokalråd

Grundet Bakke 18

7100 Vejle