02-02-2020 Ny henvendelse til Vejle Kommune

Til: Anlæg og Infrastruktur,

Teknik og Miljø,

Vejle Kommune

 

 

Trafikproblem ved Lille Grundet Hulvej

Grundet Lokalråd henvendte sig med brev af 24. januar 2020 til Teknisk forvaltning med henblik på at få forbedret de farlige situationer for cyklister på Lille Grundet Hulvej i forhold til parkerende biler ved det tidligere sygehusvaskeri. 

Vi kan som cyklister konstatere at sammenblandingen af cyklister på vej ned ad Lille Grundet Hulvej og den vinkelrette parkering langs og overfor sygehusvaskeriet udløste farlige situationer og vi oplevede talrige uheld hvor cyklister blev ramt af biler der bakkede ud fra parkeringsbåsene. 

Med den væsentlige boligudbygning af Store- og Lille Grundet området, hvor vi nu nærmer os 1000 boliger, er problemet på Lille Grundet Hulvej blevet endnu større. På længere sigt vil det blive yderligere forværret med op til 600 nye boliger i Grundet Skovby som også vil skulle benytte Lille Grundet Hulvej for at komme til midtbyen på cykel. 

Af et svar fra Vejle Kommune (Camilla Mølgård) dateret 27. oktober 2020 fremgår det at forvaltningen har arbejdet med løsningsmuligheder, men først ”når projektet er politisk prioriteret, og der er afsat midler til projektet i budgettet” kan der arbejdes videre med det.  

Vi vil derfor fra Grundet Lokalråd opfordre Vejle Kommune til at prioritere en løsning af trafikproblemet på Lille Grundet Hulvej og foretage de nødvendige omlægninger inden der sker alvorlige trafikuheld. 

Vi står fra Grundet Lokalråd fortsat til rådighed for en uddybning af problematikken, eventuelt ved en besigtigelse på stedet. Undertegnede kan kontaktes for en nærmere aftale.  

 

Med venlig hilsen

 

Birger Lilja Kristoffersen

Formand for Grundet Lokalråd

Mobil 21979752

 

 

 

Kopi til:  Claus Behrendsen, Cyklistforbundet i Vejle

 

Sikring af cykelsti svar fra Vejle Kommune

Tak for jeres input til projektet. Vi er ikke i tvivl om, at der er store ønsker om, at der anlægges en sti over parkeringspladsen. Vi har som oplyst været i gang med at se på, hvilke muligheder der er. Der er ikke en nem løsning.

Udfordringer er terrænet, hvor vi ikke kan gå ind i skrænterne uden, at der er en meget stor risiko for de skrider sammen. Geoteknisk er de faktuelle forhold nærmest umulige, så naturen snyder geoteknikkernes teorier. Det betyder også, at vi  anlægsteknisk udelukker muligheden for at gå ind i skrænterne. Vi står dermed med en løsning, hvor vi gerne vil benytte eksisterende arealer ved Sygehuset.

Arealerne omkring sygehuset og vejen er private og ejet af Regionen. Vi har derfor ingen rettigheder, og vi vil derfor skulle i en dialog med Regionen, om vi kan benytte arealer ved dem mod nedlæggelse af en række parkeringspladser. Vi kan genetablere nogen parkeringspladser i området, men ikke i det omfang som vil skulle nedlægges for at gennemføre et stiprojekt. Denne dialog vil gerne tage med Regionen, når projektet er politisk prioriteret, og der er afsat midler til projektet i budgettet. Det er der ikke på nuværende tidspunkt.

Projektet er dermed fortsat på vores liste med ønske til anlæg af en sti, og afventer en politisk prioritering. Sagen er dermed henlagt til der afsættes penge til projektet.

 

Tak for jeres bidrag.

 

Venlig hilsen

 

Camilla Mølgaard

Diplomingeniør | Anlæg & Infrastruktur

Vejle Kommune | Teknik & Miljø | Kirketorvet 22 | 7100 Vejle
Tlf. 76 81 23 12 | Mobil: 40 28 21 10 | E-mail: camol@vejle.dk | www.vejle.dk

Cykler/sikkerhed på Grundet Hulvej

Grundet Lokalråd har modtaget en række henvendelser fra borgere i vores lokalområde om farlige situationer for cyklister ved Lille Grundet Hulvej i forhold til parkerende biler ved det tidligere sygehusvaskeri.

Bebyggelserne på Store- og Lille Grundet er fint forsynet med et internt stisystem for fodgængere og cyklister. Forbindelsen til gang- og cykelstier i midtbyen sker via Lille Grundet Hulvej, som er en ren cykel- gangsti fra Grundet Bakke til parkeringspladserne ved det tidligere sygehusvaskeri.

Udbygningen af Store- og Lille Grundet startede sidst i 80’erne og har for alvor taget fart her de sidste 5 år. Sidst i 80’erne havde cykeltrafikken på Lille Grundet Hulvej således et begrænset omfang, men allerede i starten af 90’erne kunne vi som cyklister konstatere at sammenblandingen af cyklister pS vej ned ad Lille Grundet Hulvej og den vinkelrette parkering langs og overfor sygehusvaskeriet udløste farlige situationer og vi oplevede talrige uheld hvor cyklister blev ramt af biler der bakkede ud fra parkeringsbåsene. (se kortbilag næste side)

Vi rettede dengang henvendelse til Vejle Kommune, gennem Cyklistforbundet, for at fS ændret sammenblandingen af parkering, fodgængere og cyklister. Men intet blev ændret.

Med den væsentlige udbygning af Store- og Lille Grundet området, hvor vi nu nærmer os 800 boliger, er problemet pS Lille Grundet Hulvej er blevet endnu større. PS længere sigt vil det blive yderligere forværret med op til 600 nye boliger i Grundet Skovby som også vil skulle benytte Lille Grundet Hulvej for at komme til midtbyen pS cykel.

Vi vil derfor fra Grundet Lokalråd opfordre Vejle Kommune til at vurdere den aktuelle trafiksituation på Lille Grundet Hulvej og foretage de nødvendige tiltag inden der sker alvorligere trafikuheld.

Vi står fra Grundet Lokalråd gerne til rådighed for en uddybning af ovenstående, eventuelt ved en besigtigelse pS stedet. Undertegnede kan kontaktes for en nærmere aftale.

Med venlig hilsen

Birger Lilja Kristoffersen

Formand for Grundet Lokalråd

Mobil 21979752

Kopi til: Claus Behrendsen, Cyklistforbundet i Vejle