Vedr. Forslag til lokalplan 1282 for Grundet Skovby – og trafikplan for Grundet og Nørremarken.

På baggrund af sagens behandling i Teknisk Udvalg den 10. december 2019, har Grundet Lokalråd og en række øvrige parter på Store Grundet, Lille Grundet og Nørremarken nogle spørgsmål i medsendte brev, som vi gerne ønsker besvaret.

De øvrige parter i henvendelsen er:

Grundejerforeningen Lille Grundet – stræderne på Lille Grundet, Ulla Møller Jespersen, formand.

Boligforeningen Østerbo – Moldeparken, Pia Nedergaard, udviklingschef i Østerbo.

Lejerbo – Afd. 140-0 på Finlandsvej, Eigil H. Jensen, formand for afdeling 140-0.

Direktør Otto Christensen – ejer af Store Grundet Gods, Store Grundet Alle 71.

HD Ejendomme – ejer af Store Grundet Alle 10-74 – Janne Schmidt, boligudlejningschef i HD Ejendomme.

(Heimstaden – ejer af Store Grundet Alle 63-69, Johan Nørreby, Heimstaden – overvejer pt. om de kan indgå i henvendelsen, da de fornyelig har overtaget ejendommen).

 

 

Grundet Lokalråd m.fl. - spørgsmål til Lokalplan 1282 for Grundet Skovby - HS 25-1-2020

Grundet Skovby bliver nok bebygget, selvom man ikke får den gennemkørselsvej

 

Læserbrev: Da vi forud for mødet i teknisk udvalg 10. december mødte op med en julegave indeholdende 476 protestskrivelser fra beboere på Lille Grundet, som blev afleveret til formanden for teknisk udvalg, Gerda Jørgensen, håbede vi på, at den ville give en forståelse for beboernes/vælgernes protester mod en planlagt trafikvej fra den kommende bebyggelse på Grundet Skovby.

I vores korte snak i afleveringsfasen fornemmede vi en vis forståelse fra Gerda Jørgensen om, at en forbindelsesvej med bussluse kunne være en fornuftig trafikløsning.

Skovbyens Grundejerforening, som jeg bor i, har i dag trafik på to sider, Grundet Ringvej og Grundet Bygade, og hvis vi ser på en væsentlig forøgelse af trafikken, må man lige se på, at når vi bevæger os ned ad Grundet Bygade, møder vi først til- og frakørslen til Moldevej.

Derefter kommer udkørslen fra den nye bebyggelse på Kobbelvænget med over 200 lejeboliger, som udmunder lige ud for en børnehave.

Så kommer Lukas-Skolen, og når de har arrangementer, er Grundet Bygade blokeret af biler.

Så kommer et bofællesskab og dernæst Nørremarks Hallen, som også skaber trafikale problemer ved større arrangementer på grund af parkering.

Så alt i alt vil en forøget trafikbelastning skabe kaos og sikkerhedsmæssige konsekvenser.

Det er dog en glæde, at S og SF har forstået problematikken. Det kedelige er så, at de ikke har flertal i teknisk udvalg, som ligger hos de borgerlige partier, som tilsyneladende mener, at det er vigtigere at efterkomme projekthavers ønske end at lytte til beboerne/vælgerne, som ønsker at bevare det gode miljø, som vi søgte, da vi købte hus i området.

Grundet Skovby bliver nok bebygget, selvom man ikke får den gennemkørselsvej.

Hvis de borgerlige politikere ikke forstår problematikken, ja, så må vi jo i gang igen, når der foreligger et lokalplansforslag.

Vi er naturligvis altid parate til at bistå, når der er manglende forståelse/viden om borgernes ve og vel.

Jeg er medlem af bestyrelserne for Skovbyens Grundejerforening og Grundet Lokalråd, men udtaler mig på egne vegne.

 

Trafik på Grundet. Respekter de tidligere beslutninger

Trafik på Grundet. Respekter de tidligere beslutninger

 

Læserbrev: På grund af øget trafik er Moldevej reguleret som busvej, Finlandsvej med chikaner, og mod alle oprindelige planer er der etableret sivevej til Ll. Grundet, men ikke St. Grundet.

Fornuftigt, idet et stort område primært søges betjent af Viborgvej bilmæssigt - altså nordpå. Nu etableres et område nordfra, som man eventuelt vil lede ind i området bilmæssigt via Gr. Tværvej, og de skal bruge de nævnte tre veje, der allerede er delvist adgangsregulerede. Nej, løsningen er Viborgvej.

Kære politikere, vi klandrer jer ikke for, at byudviklingen vokser mere end forventet med allerede valgte nødløsninger, men vi klandrer jer, når I risikerer at forøge problemstillingen til ugunst for nuværende beboere med potentielt yderligere 500 husstande fra Grundet Gods og nordpå og med forventeligt et dobbelt antal biler, når der findes alternative brugbare løsninger.

Jeg ser ikke nogen steder, at byrådsmedlemmerne fra teknisk udvalg og økonomisk udvalg har besigtiget området trods invitationer fra lokalrådet på Grundet. Skal vi se positivt på problemstillingen, må det indebære velvilje fra begge sider og med respekt for beboere, der har købt/investeret ud fra tidligere beslutninger.

Det hedder vistnok samfundssind, kære politikere.

 

Ny Lokalplan for Grundet Skovby, meld nu klart ud Gerda Jørgensen

Morten Kristensen, Søndergade 49, Børkop, byrådsmedlem (SF) og medlem af teknisk udvalg i Vejle Kommune

Læserbrev: Formanden for teknisk udvalg kunne i forbindelse med tanker for en ny lokalplan i Grundet have meldt klart ud i stedet for at tale med to tunger.

Gerda Jørgensen (V) udtaler til VAF 11. december:

"Jeg kunne godt forestille mig, at der skal etableres en bussluse, så biler ikke kan køre igennem."

Smukke og gode tanker fra formandens side, men desværre kunne formanden ikke støtte et forslag fra S og støttet af SF, som netop gik på de tanker, som formanden siger til VAF, og som formanden må stå for.

Mit råd til Gerda Jørgensen er:

Stå nu frem og erkend, at du burde have stemt sammen med S og SF.

Læserbrev: Alex Vejby Nielsen, Nyvej 2A, Vejle, medlem (S) af Vejle Byråd

 

Alex Vejby Nielsen, Nyvej 2A, Vejle, medlem (S) af Vejle Byråd

Læserbrev: Igangsættelsen af lokalplanen for Grundet Skovby er et eksempel på, hvordan der i Vejle Byråd ofte mangler at blive taget hensyn til de mennesker, der i forvejen bor i byudviklingsområderne i vores kommune.

Vi by-udvikler uden i tilstrækkelig grad at tage hensyn til, hvad det betyder for dem, der allerede bor i områderne.

Udfærdiges lokalplanen for Grundet Skovby efter de anvisninger, som sagen på teknisk udvalgs dagsorden udstikker, så vil beboerne på Grundet, i boligerne omkring godset og på Moldevej/Finlandsvej blive belastet af mere biltrafik i deres lokalområde uden nogen særlig grund.

Vi ønsker bilerne hurtigst muligt ud på det overordnede vejnet og mindst mulig gennemkørende trafik i vores boligområder.

Det gælder også i Grundet Skovby, hvor biltrafikken ikke skal gå igennem Store Grundet og Moldevej. Den skal derimod ud på Viborgvej.

Cyklende, gående og måske også bybussen skal kunne komme nemt fra Grundet Skovby og igennem Grundet/Moldevej. Bilerne skal derimod udenom via Viborgvej.

Flere mennesker og cykler på gaden i vores boligområder er godt og skaber liv. Det gør flere biler ikke.

Teknisk forvaltning udvalgs møde

Ja vi håbede på det bedste kom med en julegave men som det fremgår af referat fra udvalgsmødet er vi lige vidt de borgelige har besluttet til gavn for investor men syntes ikke at der var behov for at tage hensyn til de nuværende beboer i området, selvom formanden kunne se det fornuftige i en vej med bussluse. Så med den beslutning der er truffet med 3 mulige løsninger ja så må vi leve i det uvisse. Det næste udspil må jo så være at se teksindholdet i det lokalplanforslag der bliver udarbejdet og så se hvad der skal ske i hørringsfasen

Igangsætning af lokalplan nr. 1282 - Boligområde ved Grundet Skovby, Vejle - og tillæg nr. 27 til Vejle Kommuneplan 2017-2029

01.02.05-P16-56-19

Resume

Lodsejer har i samarbejde med privat investor anmodet om en lokalplan. Lokalplanen udarbejdes på baggrund af en helhedsplan for et område nord for Store Grundet, der er godkendt på ØU. Området er afgrænset af Viborgvej, Grejs Skov, Hornstrup Kirkeby og Store Grundet Allé. Området kaldes Grundet Skovby. Lokalplanen udarbejdes for en del af helhedsplanens område.
Området ligger nord for Store Grundet og er landbrugsjord, der dyrkes som marker. Lokalplanen muliggør, at området anvendes til boligområde. Lokalplanen opdeles i flere delområder, som udlægges til åben-lav og tæt-lav i 1-2 etager og etageboliger i op til 4 etager. Desuden kan et delområde anvendes til fællesfunktioner som fx en daginstitution.

 

Sagsfremstilling

Indstilling

at udarbejdelse af forslag til lokalplan nr. 1282 og tillæg nr. 27 igangsættes.

 

Beslutning

Morten Kristensen fremsatte følgende ændringsforslag;

"Kun stiforbindelse for gående og cyklister mellem Store Grundet Alle og Grundet Tværvej. Øvrig trafik fra lokalplanområdet Grundet Skovby skal føres ud til Viborgvej.

"Indenfor lokalplanområdet skal der udlægges et delområde på minimum 9.500 m2 til offentligt formål som dagsinstitution.

 

Alex Vejlby Nielsen, fremsatte følgende ændringsforslag;

"At der alene etableres stiforbindelse for gående og cyklister, samt bussluse mellem Store Grundet Alle og Grundet Tværvej."

 

Per Olesen fremsatte følgende ændringsforslag;

"Der fremlægges en samlet trafikplan, der muliggør en af de tre løsninger;

- En stiforbindelse for gående og cyklister,

- En stiforbindelse samt en bussluse eller

- En sivegade med tilhørende stiforbindelse mellem områderne."

 

Der stemtes først om Morten Kristensens forslag.

Morten Kristensen stemte for. Kim Hesel, Svend Erik Nielsen, Gerda Haastrup Jørgensen og Per Olesen stemte imod. Alex Vejby Nielsen undlod at stemme.

Dermed bortfaldt forslaget.

 

Der stemtes herefter om Alex Vejby Nielsens forslag.  Morten Kristensen og Alex Vejby Nielsen stemte for. Kim Hesel, Svend Erik Nielsen, Gerda Haastrup Jørgensen stemte imod. Per Olesen undlod at stemme. Dermed bortfald forslaget.

 

Der stemtes herefter om Per Olesens forslag.  Morten Kristensen og Alex Vejby Nielsen stemte imod. Kim Hesel, Svend Erik Nielsen, Gerda Haastrup Jørgensen og Per Olesen stemte for. Dermed blev forslaget vedtaget og dermed indstillingen med den ændring.

 

Martin Sikær var fraværende.

 

476 underskrifter: Vejkamp bredte sig tirsdag til teknisk udvalg

 

 

Her får du en julegave til 15 millioner kroner, lød det fra Henrik Stjernholm og Freddy Olesen, der som repræsentanter for beboerene på Store og LIlle Grundet i går overrakte udvalgsformand Gerda Jørgensen (V). De 15 millioner er det beløb, kommunen - ifølge repræsentanterne - sparer på trafikforanstaltninger i området , hvis Grundet Skovby ikke forbindes direkte med de nuværende villakvarterer. Foto: Mette Mørk

Politikerne var splittede. Et flertal sagde nej til at skrive en omstridt vej helt ud af den kommende lokalplan for Grundet Skovby.

11 dec. 2019 kl. 11:10

Kaare Johansen kajo@vafo.dk

Vejle: Da teknisk udvalgs formand Gerda Haastrup Jørgensen(V) tirsdag eftermiddag dukkede op til udvalgets møde, havde hun 476 underskrifter med under armen.

Den store stak papirer understregede, at beboerne omkring Store og Lille Grundet ikke vil have en direkte vejforbindelse fra deres villakvarter til et nyt byudviklingsområde nord for Store Grundet - det op til 600 boliger store Grundet Skovby. Fuldt udbygget lyder vurderingen, at området kan blive hjem for 1500 beboere.

Som udgangspunkt har de nuværende beboere ingen problemer med at få nye naboer.

Men de ønsker ikke, at tilflytterne skal køre igennem deres område for at komme til byen.

Derfor kæmper de indædt imod en vejløsning, der er skrevet ind i Vejle Kommunes planmateriale.

 

Borgerlige mod S og SF

Derfor kom vejdebatten til at fylde meget på teknisk udvalgs møde. Ifølge formand Gerda Haastrup Jørgensen var der ikke stor diskussion om de andre elementer i planlægningen:

- Men det endte med en snæver afgørelse, selvom vi prøvede med tre forskellige ændringsforslag, fortæller udvalgsformanden.

I sidste ende vedtog et flertal på fire mod to, at arbejdet med et lokalplanforslag skal sættes i gang, uden at muligheden for en såkaldt sivevej er pillet helt ud:

- Vi har ikke lagt os fast på, hvordan vejforbindelsen skal udformes. Jeg kunne godt forestille mig, at der skal etableres en bussluse, så biler ikke kan køre igennem. På den måde vil der kun være gennemkørsel for gående, cykler og bybusser, siger Gerda Haastrup Jørgensen.

Men med opbakning fra sit eget parti, Konservative og Dansk Folkeparti afviste hun at pille muligheden for biladgang helt ud.

Socialdemokratiet og SF sagde nej. De to partier kan ifølge Alex Vejby Nielsen (S) leve med eksempelvis busslusen, men ville have muligheden for sivevejen fjernet.

 

Udsigt til flere biler

Samtidigt med lokalplanen skal der ifølge udvalgsformanden sættes gang i en helt overordnet trafikplan for Grundet-området:

- Vi er nødt til at se på hele trafikudviklingen i området i forhold til det arbejde, der skal i gang med Grundet Skovby. Der er jo allerede problemer i dag, siger Gerda Haastrup Jørgensen.

Ifølge de foreløbige skitser for det nye område skal den primære adgang til Grundet Skovby ske via Viborgvej. Men selvom det bliver tilfældet, kan man ikke forhindre, at beboere vælger at køre tilbage til Grundet-området via Grundet Ringvej. Det vil give ekstra trafik på eksempelvis Grundet Bygade.

Samtidigt er der planer om ny bebyggelse ved Moldevej for at fjerne ghetto-stemplet fra Finlandsparken - og det vil også betyde flere biler.

- Derfor er der brug for, at vi får et overordnet billede af hele trafiksituationen, siger formanden for teknisk udvalg.

Økonomiudvalget tog ikke stilling til forbindelsesvej mellem de 600 boliger i Grundet Skovby og Nørremarken.

 

 

24 sep. 2019 kl. 16:30

Kaare Johansen kajo@vafo.dk

Vejle: Ok til planen - men vi venter lidt med at beslutte vejløsningen.

Sådan står diskussionen om helhedsplanen for boligområdet Grundet Skovby efter et afgørende møde i Vejle Byråds økonomiudvalg mandag.

Her er en planlagt vejforbindelse mellem det op mod 600 boliger store område og det nuværende Grundet-område et kernepunkt, fordi vejen vil skabe ekstra trafik i det nuværende boligområde.

Umiddelbart før mødet modtog politikerne en henvendelse fra Grundet Lokalråd med en opfordring til at udsætte sagen. Lokalrådet peger på, at der er fejl i den trafikanalyse, der er en del af plangrundlaget:

- De 115 eksisterende boliger ved Store Grundet indgår ikke. Ligeledes er de 219 boliger i ghettoplanen heller ikke med. Vi mener ikke, analysen er fyldestgørende, skriver lokalrådet til politikerne.

Plads til 1500 mennesker

 • Hvis Grundet Skovby udbygges efter planen over de næste årtier, vil den nye udstykning med parcelhuse og enkelte etagebyggerier kunne huse 1500 indbyggere.
 • Det 87 hektar store areal (870.000 kvadratmeter) strækker sig fra alléen ind mod Store Grundet ved vandtårnet nordpå til Hornstrup Kirkeby - vest for Viborgvej.
 • I planen indgår grønne områder, og bebyggelsen er trukket væk fra industrien på Viborgvej og beskyttet af en støjvold.
 • I første omgang skal der udarbejdes en lokalplan for en del af området. Den er planlagt til offentliggørelse i starten af 2020.

Klar til besøg

Politikerne fulgte ikke opfordringen mandag. Helhedsplanen blev vedtaget - men med en tilføjelse om, at man vil kigge endnu engang på de foreslåede trafikløsninger.

Ifølge borgmester Jens Ejner Christensen (V) og viceborgmester Dan Arnløv Jørgensen (K) er politikerne også indstillet på at besøge området efter invitation fra lokalrådet:

- Vi kommer altid, når vi bliver invitereret, lyder det fra borgmesteren.

 

Krav: Gode argumenter

Meget tyder på, at repræsentanterne fra lokalområdet skal finpudse argumenterne, hvis de skal have held til at overbevise i hvert fald borgmesteren og viceborgmesteren.

- Det er en fordel at få de to områder bundet sammen, så eksempelvis trafik til Nørremarkshallen og skolerne i området ikke skal ud på Viborgvej, lyder det fra Dan Arnløv.

Borgmester: Veje kan klare det

Borgmester Jens Ejner Christensen mener også, at vejene i området er dimensioneret til at kunne klare ekstra trafik. Og som han siger:

- Jeg er ret sikker på, at hvis vi i dag skulle have planlagt hele Grundet-området i sin helhed, ville der være en forbindelsesvej mellem områderne.

Men Grundet-området er ikke fra starten planlagt helt ud til Hornstrup Kirkeby. De seneste mange år er plangrænsen gået ved Store Grundet. Derfor er det forbindelsen mellem det kommende boligområde og det eksisterende ditto, der er fokuspunktet.

Bliver det nye område koblet på det nuværende via en forlængelse af Grundet Tværvej, mener beboerne, at politikerne træffer en beslutning, der kun vil gavne 

Vedr. Økonomiudvalgets dagsorden den 23.9.2019 sag 236: Udkast til Helhedsplan for Grundet Skovby

Vejle den 20.09.2019

 

Kære alle i Økonomiudvalget

 

Vedr. Økonomiudvalgets dagsorden den 23.9.2019 sag 236: Udkast til Helhedsplan for Grundet Skovby

 

Vi er desværre nødt til at henvende os til jer direkte igen i denne sag. Vi ved ikke, hvilke informationer udvalget har fået som baggrund for at træffe en beslutning om det udkast til Helhedsplan for Grundet Skovby, der er på dagsordenen som sag nr. 236.

Vi har forsøgt at følge/deltage i processen omkring udviklingen af Grundet Skovby i mere end 1½ år, men haft meget vanskeligt ved at få oplysninger om, hvad der sker. Det skyldes, at hele forløbet er foregået i en totalt lukket boks både administrativt og politisk. Det gælder fra den første workshop den 18.11.2017 mellem den private projektudvikler og embedsværket. Hertil kommer mindst tre helt usynlige og lukkede politiske fællesmøder mellem ØU og TU og muligvis B&F i 2019. Når der ikke er en offentlig dagsorden, er det svært at se for borgerne, hvad der drøftes, når vi først får oplysninger drypvis i utallige aktindsigter langt tid efter.

 

Vi vil derfor gerne indbyde Økonomiudvalget til at komme på besøg i vores område for at få en politisk drøftelse af den plan, der nu er i gang med at blive vedtaget helt imod vores ønsker. Vi vil derfor gerne opfordre til, at en beslutning i sagen bliver udsat, indtil der har været afholdt et møde mellem Økonomiudvalget og Grundet Lokalråd.

 

Vi starter med vores konklusion

 • Vi kan være med til scenarie A eller E med en vejforbindelse med en busluse mellem Grundet Skovby og Grundet.
  • Vi ønsker ikke privat kørende trafik fra Grundet Skovby ført gennem vores boligområder syd for Store Grundet.
  • Trafikanalysen viser tydeligt, at en åbning af stien fra Grundet Tværvej til Grundet Skovby vil medføre gener for 1.800 beboere inden for Lokalrådets område, og endnu flere beboere langs boligerne på Moldevej mv. Det er samtidig med, at kommunen skal finde mindst 15 mio. kr. til at lave afhjælpende trafikforanstaltninger ifølge analysen.
  • Vi vil ikke have alle generne, mens den private projektudvikler og de kommende beboere i Grundet Skovby får alle fordelene. Vores nye naboer skal være hjertelig velkomne på cykel. Det er en resilient løsning.

 

Om forløbet i planlægningen

Hele sagen starter i den lukkede boks, da Teknik & Miljø holder en lukket workshop med projektudvikleren i november 2017. I foråret 2018 var der en fordebat til et kommuneplantillæg. Ud fra kortbilaget var vi så naive at tro, at det var stiforbindelser til Grundet området og ikke en primær vejforbindelse. To dage før indsigelsesfristens udløb finder vi ud af, at der i stedet er tale om en vejforbindelse. Det var virkeligt ringe planmateriale, som vi tidligere har gjort opmærksom på.

Desværre holdt vores forudsigelser i vores indsigelse stik, hvor vi nu kan se det endelige udkast til en helhedsplan – i stedet for en sti, så er der nu en åben trafikport direkte ned i Grundet området. Indsigelsen fra Kløvertoftens Grundejerforening fik Økonomiudvalget til orientering med en mail den 26.6.2018, og den indgår også i sagen.

 

Herefter er tiden gået med trafikanalysen, der også har været totalt lukket, selvom vi har spurgt til den mange

 

gange. I en aktindsigt får vi oplyst i juni 2019, at trafikanalysen allerede har været drøftet i et lukket fællesmøde mellem ØU og TU den 20.5.2019 – derfor ingen offentlig dagsorden. Da vi har spurgt til trafikanalysen i ca. 1 år er det dårlig service, at forvaltningen ikke af sig selv orientere eller inddrager os. Vi opdager derfor også trafikanalysen i en aktindsigt.

 

På informationsmødet den 19.8.2019 orienterer Teknik & Miljø om, at alt er åbent i valget mellem de 6 scenarier, og at det er en politisk afgørelse. Vi ved ikke, hvad der blev drøftet i fællesmødet mellem ØU og TU den 26.8.2019, da også dette møde har været usynligt på de offentlige dagsordener. Vi må gå ud fra, at konklusionen fra mødet er omsat i det forslag til trafikløsning for Grundet Skovby, der foreligger nu.

Hele planforløbet ligger virkeligt langt fra kommunens selvopfattelse som en åben, resilient og samskabende kommune, der ligger i toppen i Danmark. Med Lokalrådets kendskab til, hvordan borgerne inddrages i andre kommuner, vurderer vi Vejle for at ligge i helt bunden i stedet.

 

Om bystrategi og indtjening for projektudviklere og udgifter for kommunen

Vi går ud fra, at forvaltningen har orienteret om de økonomiske aspekter, når man laver planlægning, der direkte har indflydelse på naboer eller naboområder. De kan være positive eller negative, men sjældent ender planlægning op i fordele for alle. Det er almindelig kendt, når man arbejder med plan og bystrategi. I tilfældet her så er det vores bud, at den private byudvikler kan få 100-150.000 kr. mere pr. grund pga. den foreslåede trafikmodel. Til gengæld får Grundet området alle generne af den øgede trafik på vores veje, og dermed bliver vores område mindre attraktivt. Det regner vi med, at udvalget er helt klar på, når udvalget skal træffe en afgørelse om udkastet til helhedsplanen. (Lidt baggrund til forståelsen: I referatet fra workshoppen i november 2017 udtaler projektudvikleren:

Det er vigtigt for områdets identitet, at det kobler sig på boligområdet Store Grundet syd for med en vejmæssig forbindelse.” og ”En ny daginstitution på kommunens areal syd for projektområdet vil styrke koblingen mellem Store Grundet og projektområdet”.

Omsat i økonomi set fra en projektudviklers synsvinkel betyder de udtalelser, hvis begge dele bliver opfyldt: ”Jeg kan få en højere pris for mine grunde, og da Vejle Kommune givet vil afholde alle udgifterne, giver det en ekstra indtjening uden at mine omkostninger øges”.)

 

Om trafikanalysen

Der er lavet 6 scenarier til trafikbetjening af Grundet Skovby. Vi ved ikke, hvad der er vedtaget i mødet den 26.8.2019.

I sagen står det ret tilforladeligt, at:

”I forslaget til helhedsplanen vil den primære adgangsvej til Grundet Skovby ske via Viborgvej, men der lægges der op til en forbindelsesvej fra Grundet Skovby via Grundet Tværvej. Den skal primært tjene ærindekørsel til skoler, institutioner, sportsfaciliteter og centerområdet. Det vil skabe en mere trafik på Grundet Tværvej, men denne er dimensioneret til den øgede trafikmængde. Der vil dog skulle laves yderligere trafiksikkerhedsmæssige tiltag i Grundet-området som beskrevet i trafikanalysen”. Det ville være langt mere ærligt at skrive hvilket scenarie, der arbejdes efter. Det er jo ikke bare ”ærindekørsel”, hvis der bliver fri forbindelse til midtbyen. Når det ikke står der, går vi ud fra, at det er scenarie C med de største gener for Grundet og Østerbo på Moldevej, der arbejdes efter. Dvs. meget mere trafik på Grundet Tværvej, Grundet Bygade m.fl.

Da Vejle Kommune jo gerne vil være en Smart-city, vil det være enkelt at begrænse adgangen til de forældre, der måtte have børn i skoler eller institutioner. Men når der også står ærindekørsel til sport og center er det naturligvis helt ustyrligt. Alle vil sige, de har et ærinde dertil, og dermed er der en åben port gennem Grundet.

 

I øvrigt har vi ikke fået svar på vores indlæg på informationsmødet den 19.8.2019, herunder hvordan de 115 eksisterende boliger ved Store Grundet indgår i trafikanalysen. Da de ikke er ses nævnt eller medregnet særskilt i trafikanalysen, går vi ud fra, at de er med i de max. 600 boliger, der samlet kan blive i området, når det er udbygget. Ellers skal trafikanalysen opjusteres med mere trafik. Vi gjorde også opmærksom på det i indsigelsen fra juni 2018.

 

Om økonomi i trafikmodellen og mulighed for en udbygningsaftale efter planloven

Det fremgår ikke af sagen, hvilke udgifter, der skal regnes med til trafikforanstaltninger for at afhjælpe generne i Grundet området. Økonomiudvalget er på de lukkede møder orienteret om, at beløbet er anslået til 15 mio. kr. Det virker dybt urimeligt på os, hvis vi først skal have alle generne, og derefter som skatteborgere også skal være med til af betale for at afbøde generne i vores eget område. Kommunen bør i det mindste bruge planlovens mulighed for at få projektudvikleren til at afholde udgifterne. (Planlovens § 21b stk.3. Udbygningsaftalen kan kun indeholde

bestemmelser om, at grundejeren helt eller delvis skal udføre eller afholde udgifterne til de fysiske infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for området for at virkeliggøre planlægningen).

 

Om kommunens planstrategi – og sag om resiliens, samskabelse og FN’s 17 verdensmål – Økonomiudvalgets dagsorden i samme møde - sag nr. 241 og sag nr. 242

Det fremgår af sagen med Grundet Skovby, at der har været dialog med flere ejere, virksomheder og stiftet, og der har vel også været en god del møder med projektudvikleren, selvom det ikke fremgår. Derimod har der ikke være ét eneste møde, hvor borgerne på Grundet er indbudt. På det seneste informationsmøde var selve Grundet Lokalråd (8 personer) indbudt sammen med institutionerne i området og 67 virksomheder i området. Derimod var borgerne ikke inviteret.

Selvom kommunen gerne vil fremstå som en mønsterkommune, når det gælder samskabelse, så er det åbenlyst for os, at kun er når det er omkostningsfrit, at kommunen indbyder til åben debat. Det gælder f.eks. Ny Rosborg, hvor alle sejl sættes til, men når det har konsekvenser for nuværende borgere som os på Grundet, bliver der lukket helt ned. Så prioriterer byrådet den kommende projektudvikler og de kommende beboere.

I sagen om planstrategien fremhæves Verdensmål nr. 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund.: Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

I sagen om resiliens har formålet bl.a. været ”at Vejle Kommune i sine projekter tænker langsigtet, tværgående og med fokus på borgerinddragelse”.

Vi anser det for helt utroværdigt, at Vejle Kommune skriver denne tekst, når kommunen ikke lever op til det i praksis.

 

Om løftebrud og salg af byggegrunde

Store Grundet og Lille Grundet er udviklet af Vejle Kommune i 1985 efter en helhedsplan, og en stor del af området er byggemodnet og solgt af Vejle Kommune. Det er derfor et stort løftebrud at ændre de forudsætninger, der har ligget til grund for planen. Det er ikke tidligere set i dansk planhistorie, at der kobles et så stort nyt byområde som Grundet Skovby på et nyt eksisterende boligområde, der endda ikke selv er fuldt udbygget endnu. Vi har købt grundene og bygget i tillid til, at byråd gennem årene ville fastholde planen. Det er sørgeligt at opleve, at forvaltningerne og byrådet ikke har mere forståelse for de kvaliteter, der har gjort Grundet til et af de bedst planlagte områder i Danmark. Det har taget 35 år at bygge op, men det tager kun 1-2 år at ødelægge det, når uvidenheden tager over.

 

Om byrådets ret og lokalrådets pligt

Vi må desværre erkende, at byrådet er på vej til at forringe vores boligområde på trods af vores indsigelser gennem de sidste 1 ½ år. Det har byrådet sikkert ret til. Lokalplaner og kommuneplanen holder lige indtil, der kommer en privat projektudvikler, der kan overtale byrådet til at ændre standpunkt.

Vi det derfor som vores pligt at gøre nye borgere opmærksom på, hvad de kan risikere, hvis de flytter til Vejle, eller køber en grund af Vejle Kommune, så de ikke havner i samme situation som os. Mange hundrede beboere på Grundet har investeret 2-3 mia. kr. i tiltro til den gældende planlægning. Hvis denne sag munder ud i, at man som borger ikke kan trænge igennem til Vejle Kommune, må vi som ansvarlige borgere advare potentielle tilflyttere mod, at man bosætter sig i nye eller eksisterende boligområder. Vi vil udarbejde en strategi for, hvordan vi vil gøre det lokalt og nationalt.

 

Om Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati

Vi er rigtig glade som samarbejdet med Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati. Vi er i fuld gang med projektet med større biodiversitet i vores område. Et projekt hvor vi vandt 500.000 kr. i udvalgets konkurrence om ”Den store Idé”. Udvalget og deres sekretariat tilbyder kurser i samskabelse og demokratisk projektudvikling. Det kan vi varmt anbefale også udbydes internt i kommunen til andre afdelinger og udvalg.

 

Afslutning og indbydelse

Vi håber, at Økonomiudvalget vil tage godt imod Grundet Lokalråds indbydelse til at besøge vores område, inden der træffes beslutning i sagen. Det vil være helt i overensstemmelse med FN’s 17 verdensmål og Vejle Kommunes resiliens strategi.

Venlig hilsen

Birger Kristoffersen / Henrik Stjernholm

Grundet Lokalråd 

2019-09-21 Læserbrev fra Willy Preben Christensen

Willy Preben Christensen, Korntoften 24, Vejle

Læserbrev: For den generelle forståelse for dette indlæg må jeg først henvise til afholdt møde på Lukas-Skolen 19. august med deltagelse af embedsfolk fra Vejle Kommune, men ingen politikere udover gæster som vi andre.

På mødet blev forelagt flere muligheder omkring vejadgang og veje i Grundet-området totalt set.

Konklusionen ifølge ingeniørfirma Rambølls beregninger er, at trafikken på Grundet Tværvej vil blive øget fra cirka 350 biler til cirka 2450.

Det bemærkes, at der i denne beregning ikke er taget højde for eventuel senere tilkommende institution.

Eventuel åbning af stien op til St. Grundet som vej vil tillige, såfremt der kommer institution senere, også være adgangsvej for beboere i hele området, nemlig syd for Grundet Tværvej.

Denne eventuelle belastning ignoreres bare for eventuelt at skabe en kortsigtet, nem løsning.

Grundet Tværvej er alene oprettet i et lukket boligområde som forsyningsvej til Kløvertoften med cirka 81 boligenheder og Korntoften med cirka 56 boligenheder - eller under 150 boligenheder total set. Grundet Tværvej er cirka 300 meter lang.

Til borgerne på Kløvertoften og Korntoften må jeg jo bare anføre, at vi kan blive en del af en sandwich, hvor vi "ligger" midt i og bliver fladmast og fortæret uden at kunne agere.

Jeg vil fraholde mig for at kommentere yderligere på embedsværkets arbejde, idet det er et internt anliggende i kommunalt regi, men jeg vil ufortrødent - sammen med mange andre - kæmpe for, at politikerne forstår og respekterer tidligere beslutninger omkring området og finder andre mere brugbare løsninger, idet der foreligger mange andre planer omkring vejnettet.

Det kan jo ikke passe, at når man har investeret i grund i mindre lukket boligområde skal køres over. Dette vil være en absolut uhensigtsmæssig beslutning, når det siges på den pæne måde.

Det bemærkes, at der jo allerede er sti til det nordlige område, som naturligt vil betjene alle, der enten vil gå eller cykle til byen eller gøre brug af skolerne i byen samt skolerne i området samt indkøbscenter Nørremarken.

Dette må være en absolut no go-sag, såfremt man vil respektere tidligere beslutninger for området, hvilket naturligvis må forventes af os i området.

Jeg ved naturligvis, at lokalrådet for Grundet tillige arbejder med opgaven, hvilket er absolut tilfredsstillende, men en god gerning kan ikke gøres for ofte.

Dette er ikke et surt opstød, men forsøges som konstruktivt indlæg for at undgå, at bulldozeren maltrakterer os.

 

 

Grundet Skovby helhedsplan

Helhedsplan til behandling på Økonomiudvalgsmøde den 23 sept. 2019

 

Udkast til helhedsplan for Grundet Skovby

01.02.17-P16-3-18

 

Resume

I Kommuneplan 2017 besluttede byrådet at ændre anvendelsen for rammeområde 1.5.B.10 fra et område til offentlige formål med mulighed for boliger til et rent boligområde. Inden området kan realiseres, skal der laves en helhedsplan, der danner grundlag for den videre planlægning. Den videre planlægning omfatter et kommuneplantillæg, der justerer afgrænsningen i forhold til den gældende kommuneplan og giver mulighed for etageboliger på udvalgte steder, samt lokalplaner for de enkelte etaper. Der er nu udarbejdet en helhedsplan for området, Grundet Skovby, der giver mulighed for 450-600 boliger, når området er fuldt udbygget. Planen er bygget op om en blå-grøn struktur, der sikrer klimatilpasning og en grøn profil. Helhedsplanen sikrer hensynet til Hornstrup Kirke og de nærliggende erhvervsområder. Den primære adgang til området sker via Viborgvej, men der foreslås en forbindelsesvej til området syd for St. Grundet til ærindekørsel til skoler, institutioner, butikker m.m. I helhedsplanen er der fastholdt en vejtilslutning mellem Gl. Smedevej og Kirkebyvej, som kan ændres til en stitilslutning, uden det har nogen trafikal betydning for Grundet Skovby. I foråret 2018 har der været afholdt debatfase om udvikling af området.

Sagsfremstilling

I kommuneplanen er der udlagt et større boligområde mellem St. Grundet og Hornstrup Kirkeby - ramme 1.5.B.10. Området blev oprindeligt lagt ud til boligområde i Regionplan 2005, men blev i Kommuneplan 2009 udlagt til område til offentligt areal - travbane og boliger i den sydlige del. I forbindelse med Kommuneplan 2017 vedtog byrådet at ændre anvendelsen, således at området udelukkende skal indeholde boliger.

 

I henhold til kommuneplanrammen kan området anvendes til lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som offentlige og private institutioner. Området ligger på en sådan måde, at afvandingen kan påvirke nedstrømsliggende arealer langs Grejs Å, og der skal derfor reserveres væsentlige arealer til håndtering af vand i området. Der skal i planlægningen tages højde for de nødvendige afstandskrav i forhold til de tilgrænsende erhvervsområder Øst for Viborgvej og syd for St. Grundet Allé. Udbygningen skal endvidere ske efter en samlet plan, der indarbejder landskabelige og kulturmæssige forhold, herunder hensynet til Hornstrup Kirke.

 

I efteråret af 2017 blev Vejle Kommune bedt om at udarbejde en helhedsplan, der skulle danne grundlag for et kommuneplantillæg og lokalplaner for området. Grunden til, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg skyldtes, at ejerne har et ønske om en justering af arealafgrænsningen, se bilag 1. Endvidere ønsker man mulighed for etablering af etageboliger i udvalgte delområder, hvilket den gældende ramme ikke giver mulighed for.

 

Den hidtidige proces

Arbejdet blev indledt med en workshop mellem projektudviklerne/ejergruppen, Vejle Spildevand og relevante fagpersoner fra Vejle Kommune. Her blev det kortlagt hvilke temaer, der særligt skulle arbejdes videre med, herunder klimatilpasning og håndtering af overfladevand, som ville blive en afgørende faktor for disponering af området.  

 

Den 11. april 2018 blev der indledt en debatfase, hvor kommunen offentliggjorde et debatoplæg og indkaldte ideer og forslag til helhedsplanen. Der blev afholdt møde den 2. maj med inviterede repræsentanter for grundejerforeningerne, etageboligerne på St. Grundet Allé og Scandic Food samt den 3. maj med Hornstrup Lokalråd. På mødet den 2. maj blev især trafikken og infrastrukturen drøftet herunder en mulig forbindelse mellem den nye bydel Grundet Skovby og servicefunktionerne syd for.

 

Ud over ovennævnte processer har der været møder med Haderslev Stift om varetagelse af hensynet til Hornstrup Kirke. Den dialog har ført til, at stiftet har erklæret sig tilfreds med de forudsætninger, der er lagt ind i helhedsplanen om indsigtskiler. Forvaltningen har endvidere haft møder med virksomheder i området, og der er udført støj-og lugtberegninger for udvalgte virksomheder i forhold til det fremtidige boligområde med henblik på at placere bebyggelsen, så man undgår støj-og lugtgener. Endelig er der holdt møde med Scandic Food om forbindelsesvejen mellem Grundet Skovby og området syd for St. Grundet.

 

I sensommeren 2018 blev det besluttet at lave en trafikanalyse for Grundet-området, der bl.a. skal danne grundlag for beslutningen om hvilke forbindelse, der skal være mellem Grundet Skovby og området syd for St. Grundet. Trafikanalysen blev præsenteret på et fællesmøde for Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget i maj 2019. Her blev det besluttet at få udarbejdet endnu et trafikscenarie, samt at holde et informationsmøde efter sommerferien. Dette møde blev afholdt den 19. august 2019, og der har efterfølgende været afholdt fællesmøde mellem Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget den 26. august 2019.

 

Helhedsplanen skulle oprindeligt have været politisk behandlet i efteråret 2018, men har måttet afvente udarbejdelsen af trafikanalysen.

 

Helhedsplanen.

Der er nu udarbejdet et forslag til en helhedsplan for boligområdet Grundet Skovby, se bilag 2. Helhedsplanen er delt op i etaper og kan danne grundlag for den fremtidige udbygning af Vejle mod nord i en længere årrække. Boligudbygningen vil starte i det sydvestlige hjørne, hvor det kobler sig op på den eksisterende bydel. Boligområdet vil fuldt udbygget kunne rumme 450-600 boliger. Boligområdet skal kunne tilbyde et varieret boligudbud, herunder også etageboliger i udvalgte områder.

 

Disponeringen af området er bygget op om en blå-grøn struktur, der gør området klimatilpasset og sikrer attraktive, grønne landskabsrum. Cykelstier i området kobler sig op på Viborgvej, Hornstrup Kirkeby og St. Grundet, og de mange vandrestier i området gør det muligt bl.a. at få kontakt til skovene i vest for boligområdet. Den gamle kirkesti bevares i området, og der er arbejdet med indsigtskiler fra den sydlige del af området og fra Viborgvej, der vil forbedre indsigten til Hornstrup Kirke i forhold til situationen i dag.

 

For at sikre området mod støj er boligerne trukket tilbage i forhold til Viborgvej, og der etableres støjvolde mod øst og syd, som bearbejdes landskabeligt. I forhold til etape II og de følgende etaper kan der blive tale om etablering af yderligere støjbegrænsende tiltag. Det vil blive håndteret i de fremtidige lokalplaner.

 

Den primære adgang til og fra området sker via Viborgvej. Helhedsplanen foreslår etablering af en forbindelsesvej for alle trafikarter til området syd for St. Grundet, som skal bruges til ærindekørsel i forhold til skoler, institutioner, sportsfaciliteter samt Nørremarkscentret. De interne veje i Grundet Skovby planlægges, så hastigheden holdes nede.

 

Debatfasen

Vejle Kommune modtog i debatfasen 10 bidrag med ideer og forslag fra borgere, foreninger og virksomheder, se bilag 3 med et resumé af indlæggene samt forvaltningens bemærkninger. 

 

Fra nogle virksomheders side har der været bekymring for, om udviklingen af det nye boligområde vil begrænse virksomhedernes udviklingsmuligheder. Det er derfor forudsat i den videre planlægning, at virksomhederne udvikle sig sig i overensstemmelse med de gældende lokalplaner.

 

Grundejerforeningerne, HD-ejendomme og Scandic Food udtrykker i varierende grad bekymring for de øgede trafikmængder, der vil opstå på grund af udbygningen af Grundet Skovby, hvis trafikken ledes ned forbi St. Grundet via Grundet Tværvej. Der gøres opmærksom på, at blød og hård trafik allerede i dag krydser hinanden flere steder på vejen ned mod skolerne, og den problematik vil forstærkes med den kommende boligudbygning. Der kan også være problemer med Grundet Tværvejs dimensionering i forhold til den kommende trafik. Kløvertoftens Grundejerforening foreslår, at trafikbetjeningen af det nye boligområde udelukkende sker via Viborgvej, og alternativt kan etableres en busrute igennem det nærliggende erhvervsområde. Scandic Food er som udgangspunkt imod en forbindelsesvej ned forbi St. Grundet, men hvis der skal være en vej, foreslås en østlig forbindelse.

 

I forslaget til helhedsplanen vil den primære adgangsvej til Grundet Skovby ske via Viborgvej, men der lægges der op til en forbindelsesvej fra Grundet Skovby via Grundet Tværvej. Den skal primært tjene ærindekørsel til skoler, institutioner, sportsfaciliteter og centerområdet. Det vil skabe en mere trafik på Grundet Tværvej, men denne er dimensioneret til den øgede trafikmængde. Der vil dog skulle laves yderlige trafiksikkerhedsmæssige tiltag i Grundet-området som beskrevet i trafikanalysen. En busrute gennem erhvervsområdet kan godt være en mulighed for at binde områderne sammen med kollektiv trafik, men en mere direkte rute vil være at foretrække, da man derved undgår at spilde minutter på at køre på strækninger, hvor der ikke er et underlag for passagerer. Endelig vil den mere direkte forbindelse understøtte en evt. fremtidig institution syd for St. Grundet,

 

Hornstrup Lokalråd er bekymret for den tiltagende trafik på Kirkebyvej, der er uegnet til yderligere trafik fra sidevejene. Lokalrådet har siden foreslået at ændre vejstilslutningen fra Gl. Smedevej til Kirkebyvej til en stiforbindelse. Forvaltningen mener ikke, at det trafikalt vil have den store betydning, om der er en vejtilslutning fra Gl. Smedevej til Kirkebyvej, og finder derfor, at man godt kan overveje at ændre tilslutningen til et stiforløb.

 

Der er fra flere sider udtrykt modvilje mod etablering af en fremtidig institution på et areal syd for St. Grundet. Der tages med denne helhedsplan ikke stilling til en fremtidig institution, men trafikanalysen har dog indregnet trafik fra en evt. institution det pågældende sted.

 

Den videre proces.

Efter helhedsplanens godkendelse vil der blive arbejdet videre med et forslag til et kommuneplantillæg, som indeholder helhedsplanens kort med disponering af området. Teknisk Udvalg vil blive anmodet om opstart af et lokalplanforslag for første etape. Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljøvurdering vil blive fremlagt til politisk behandling primo 2020.

 

Historik

 

Indstilling

at udkast til helhedsplan godkendes som grundlag for den videre planlægning af Grundet Skovby.