Protestskrivelse trafik

                                                                                                                            Vejle den 21. oktober 2019

 

Nej til mere trafik til Store og Lille Grundet
fra den kommende Grundet Skovby

 

 • Vi beboere på Store og Lille Grundet ønsker ikke mere trafik gennem vores område, fordi der skal ske byudvikling af Grundet Skovby.
 • Biltrafikken fra Grundet Skovby bør føres ud til Viborgvej, der netop er bygget til store trafikmængder. Cykel- og gangtrafik kan godt ledes ned igennem stisystemet syd for Store Grundet.
 • En opgradering af cykelstien fra Grundet Tværvej til Grundet Skovby til en vej for kørende trafik inkl. busser og lastbiler vil medføre store gener for de ca. 1.800 beboere inden for Grundet Lokalråds område med nuværende otte grundejerforeninger.
 • Vi vil ikke acceptere alle generne, mens den private projektudvikler og de kommende beboere i Grundet Skovby får alle fordelene.

Vi ønsker derfor:

 • At Vejle Byråd skal vælge den mest bæredygtige (resiliente) løsning – nemlig den løsning der prioriterer cykel-, gang- og kollektiv trafik og dermed anlægger en mere ambitiøs og visionær strategi for byudvikling
 • At Vejle Byråd ikke følger Teknik & Miljøs og den private projektudviklers hidtidige anbefalinger om at tilgodese mere og uhindret biltrafik gennem de eksisterende boligområder med deraf følgende miljøproblemer (CO2, partikler, støj og trafiksikkerhed), og dermed
 • At Vejle Byråd ikke etablerer en gennemgående vejforbindelse mellem Grundet Skovby og Store Grundet og dermed også Lille Grundet.

Med min underskrift erklærer jeg min enighed i Grundet Lokalråds anbefalinger ovenfor.

Dato:       ________________

Navn:       ________________________________________________

Adresse:  ________________________________________________

 

Sedlen med underskrift kan inden den 28.10. 2019 returneres til:
Andelsforeningen Lille Grundet, Birger Kristoffersen, Grundet Bygade 18
Kløvertoftens Grundejerforening, Henrik Stjernholm, Kløvertoften 12
Skovbyens Grundejerforening; Freddy Chr. Olesen, Ringdams Kobbel 30                                                                                             Skovbyens Grundejerforening for Storparceller,  Freddy Chr. Olesen, Ringdams Kobbel 30
Korntoftens Grundejerforening, Birgit Pedersen, Korntoften 26
Grundejerforeningen Grantoften Lærketoften Fyrretoften i Vejle, Kenneth Korshøj, Grantoften 18
Grundejerforeningen for landsbyerne Store Grundet, Erik W Nielsen, Skovtoften 31
Kløvermarkens Grundejerforening, Lars Egeskov Jespersen, Kløvermarken 6

         

            Læs mere om sagen på www.grundet-lokalraad.dk

Informationsmøde om trafikanalyse for Grundet-området

Lokalrådet deltog i kommunens informationsmøde om trafikannalyse den 18 aug. hvor en række andre firmaer og instituationer deltog. Annalysen blev gennemgået og en række senarier om mulige løsninger blev gennemgået. Det skal bemærkes at intet er besluttet endnu og vi har en forhåbning om at blive indraget i planfasen, vi fik lejlighed til at fremkomme med vore synspunkter og vise et oplæg (af næstformanden)som er vedhæftet som PDF fil

Bemærkninger fra Næstformanden efter mødet:

Der har i dag været et informationsmøde om de forskellige muligheder for trafikløsning i vores område i relation til den kommende byudvikling nord for Store Grundet – Grundet Skovby. Det fortalte vi jer om i sidste uge. Det var fint, at flere beboere fra Kløvertoften var med til mødet.

Det er mere og mere åbenlyst i de her Donald Trump-tider, at på samme måde som Grønland er porten til de arktiske områder og magten deroppe nordpå, så er gang/cykelstien op til Store Grundet porten til, om de nye beboere i Grundet Skovby skal have alle fordelene og gevinsterne, så vi samtidig får alle ulemperne og blive et mindre attraktivt område. Så opgaven er at bevare den situation, vi har i dag, og ikke åbne op for gennemkørende trafik.

Det er svært at sige, hvor det ender. Vi havde i Lokalrådet lavet nogle slides med vores synspunkter, der stemmer overens med den holdning, som beboerne udtrykte på vores sidste generalforsamling. De slides har vi lagt på vores hjemmeside i mappen: Trafikanalyse på Grundet, hvor alt andet materiale også ligger.

Hvis I kender politikere i Vejle Byråd, så er det med at få dem gjort opmærksom på den truede situation for os, også selvom de ikke sidder de tre afgørende udvalg i denne sag: Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg og Børne & Familieudvalget.

Da meget foregår bag lukkede døre, også i de politiske udvalg, så er det lidt svært at følge med i, hvad der sker. Vi søger løbende aktindsigter. På mødet oplyste kommunen, at der forventes et lokalplanforslag omkring nytår, hvor det vil fremgå, om der bliver åbnet op for kørende trafik på stien. Indtil da vil vi forsøge at påvirke beslutningsprocessen, så vi får mindst mulige gener af gennemkørende trafik.

I bliver løbende opdateret, når der er nyt.

Til orientering er vi 8 grundejerforeninger der er medlem af lokalrådet med 784 boliger og vi er ca. 1.800 beboere, der har investeret 2-3 mia. kr. i vores område. Så derfor mener vi nok, at byrådet burde lytte bare en lille smule til os.

 

Grundet Lokalråd - møde om trafikanalyse den 19.8.2019 på Lukasskolen - final

Oplæg i PowerPoint

Kommentarer til trafikmodel for Grundet, Vejle Kommune og Rambøll – 4.6.2019 Birger Kristoffersen og Henrik Stjernholm 1.8.2019, rev. 9.8.2019

Trafikanalyse på Grundet - Vejle Kommune og Rambøll – 4.6.2019 Grundet Lokalråds bemærkninger til trafikanalysen

1.2 Trafikmodellen er kalibreret med år 2017 som basisår efter en gravitationsmodel, der kombinerer forholdet mellem afstand og tid mellem de enkelte zonerelationer. HVAD BETYDER DET?

390 trafiktællinger i perioden 2013-17, der er fremskrevet med 1,5 % om året.

 

2.1.2 For at sikre robusthed i modelberegninger er der indregnet et større antal boliger i området end for forventet på baggrund af eksisterende plangrundlag. HVAD BETYDER DET?

 

2.3 I alle scenarier er der medregnet følgende ændringer.

 • Bussluse på Grundet Ringvej/Kløvermarken
 • Afsætningsplads til Lukas Skolen på Moldevej - HVAD BETYDER DET?
 • Trafiksanering af Grundet Sivevej – HVAD BETYDER DET?
 • Moldevej saneres tilsvarende Finlandsvej

 

Spørgsmål:

 1. Kan det aflæses af modellen, hvor meget trafik der alene kommer fra Grundet Skovby?
 2. Indeholder modellen trafik fra alle de områder der udbygges i en samlet model ? Dvs. alle boliger fra Store og Lille Grundet og Grundet Skovby?
 3. Er de 115 eksisterende boliger ved Store Grundet med i de 600 boliger, der indgår i beregningen, eller er de ud over?
 4. Har Vejle Kommune eller projektudvikler aftale om, at Store Grundet Alle kan bruges til trafik fra Grundet Skovby?
  1. Vil det blive styret i den eller de lokalplaner, der skal laves for Grundet Skovby, at der max. må opføres 600 boliger, dvs. så det fastlægges formål og i bestemmelserne og ikke kun i en redegørelsen ?
  2. Hvordan er trafikken fordelt på skoler og institutioner på Grundet Bygade og ved Nørremarkscentret, til NOVA Skolen og til Lukasskolen. Hvor meget trafik er der regnet med til de offentlige og private skoler og institutioner.
  3. Hvor meget trafik er der regnet med til Nørremarkscentret?
  4. Hvor meget trafik fra Grundet Skovby, der IKKE har ærinde på Grundet ledes gennem Grundet i de forskellige scenarier, dvs. trafik der skal til Vejle Midtby eller andre områder.
  5. Scenarie A: Hvilken trafik kommer forbi busslusen på Grundet Tværvej ud over busser. Der er en stigning på Grundet Tværvej på 300 biler?
  6. Scenarie A: Bliver der også en form for sluse til en evt. institution, så kørsel fra Grundet Skovby ikke har adgang til Grundet Tværvej?
  7. Indgår de evt. kommende boliger som følge af ”Ghettoplanen” i trafikmodellen.
   1. Hvis Grundet Tværvej bliver åben gennemgående trafik, synes analysen ikke at tage højde for den naturlige følgetrafik der vil komme på Sivevejen som følge af skolerne, hallen og indkøb. Hvis f.eks. børn hentes fra skole, daginstitution eller sættes af ved en sportsaktivitet, vil indkøb etc. være ligge i naturlig forlængelse. Det vil øge trafikmængden på Sivevejen og tilknyttede veje.
   2. Området beskrives konsekvent som et boligområde. Men der er både skoler, daginstitutioner og hallen, som skaber meget trafik. Er der taget højde for dette i analyserne.
   3. Flere spørgsmål ??                                                                                                 

     

    Vej

    Nuværende trafik pr. døgn 2019

    Scenarie A Stigning i trafik

    1. Bussluse på Moldevej
    2. Bussluse på Grundet Tværvej

    Scenarie B Stigning i trafik

    1. Bussluse på Moldevej
    2. Ingen bussluse på Grundet Tværvej

    Scenarie C Stigning i trafik

    1. Ingen bussluser på Moldevej
    2. Ingen bussluse på Grundet Tværvej

    Scenarie D Stigning i trafik

    1. Store Grundet Alle lukket ud mod Viborgvej

    Scenarie E Stigning i trafik

    1.      Bussluse på Store Grundet Alle/Grundet Tværvej

    Scenarie F Stigning i trafik

    1.      Indkørsel forbudt fra nord (mod syd) på Moldevej

    Grundet Tværvej (Korntoften)

    Ca. 50 boliger

    300

    300

    450

    Kan det være rigtigt

    1000

    2150

    300

    750

    Grundet Tværvej (Kløvertoften)

    79 boliger

    800

    300

    450

    Kan det være

    rigtigt

    1000

    2150

    300

    750

    Grundet Bygade

    nord for Moldevej

    1100 / 1450

    350

    450

    1200

    1550

    500

    900

    Grundet Bygade syd for Moldevej

    til Grundet Sivevej

    1200 / 1450

    750 / 1050

    750/ 1050

    600 / 1200

    600 / 1200

    650 / 1200

    750 / 1250

    Moldevej til

    Viborgvej

    1550

    1250 / 1450

    1350 / 1550

    1100 / 2550

    1400 / 2900

    1050 / 1900

    1300 / 2050

    Moldevej ved

    Østerbo

    200 / 900

    0

    0

    1800 / 2100

    1600 / 2150

    1200 / 1500

    1060 /1200

    Grundet Sivevej

    1600

    300

    250

    -150

    -150

    -150

    50

    Grundet Ringvej

    øst for Grundet Tværvej

    1800

    650

    650

    500

    1250

    600

    550

    Grundet Ringvej vest for Grundet

    Tværvej

    1000

    400

    400

    400

    400

    400

    400

    St. Grundet Allé

    400

    1700

    1550

    1050

    400

    1700

    1650

    Viborgvej nord for

    Grundet Ringvej

    4000

    3750

    3500

    3100

    2050

    3750

    2400

    Viborgvej syd for

    Grundet Ringvej

    7150

    3250

    3200

    2700

    2350

    3300

    3250

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                                                                              

Trafikanalyse

Vejle Kommune har udarbejdet en trafikannalyse i vort område og afholder i den forbindelse informationsmøde.

 

Emne: Informationsmøde om trafikanalyse for Grundet-området

Vejle Kommune har i forbindelse med den bymæssige udvikling af Grundet-området fået lavet en trafikanalyse med forskellige scenarier for trafikudviklingen. Trafikanalysen vil blive præsenteret på et informationsmøde: Mandag den 19. august 2019 klokken 17-18 På Lukasskolen i Vejle, hvor alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

 

Marianne Bjerre

Kommuneplanlægger | Plan
Teknik & Miljø | Kirketorvet 22, 7100 Vejle
T: 76 81 22 46 | Mob. 23 62 27 88 | E: marbj@vejle.dk

2019 Trafikannalyse