2019-07-03 Parkering Moldevej

Det ser ud til at man nu har fundet alternative parkeringsmuligheder, så her på det sidste er ulovlig parkering tilsyneladen ophørt, det har måske hjulpet på forståelsen med parkeringsbøder.

2019-03-03 Opsætning af P-forbudt skilte på Moldevej

Som i nok har erfaret er der nu sat P-forbuds skilte op på Moldevej,

vi må så beklageligvis opleve at der fortsat er personer der ikke mener

at færdselsreglerne gælder for dem, kommunens P-vagt er sat på overvågning


 

2018-10-13 Tilsagn fra kommunen om opsætning af P-forbud

 

2018-10-10

Hej Freddy; vi er i dialog med politiet og forventer skiltningen sat op i dette efterår.

 

Venlig hilsen

 

Ib Doktor
Landm.tekn. | Anlæg & Infrastruktur

Teknik & Miljø | Kirketorvet 22, 7100 Vejle

T: 76 81 24 28 | E: ibdok@vejle.dk

 

 

Sagsbehandling vedr. parkering på Moldevej

Efter renovering af parkeringspladser på Moldevej og indførelse af nye parkeringsregler hos AAB har vi til gene for trafikken fået en del biler ud på Moldevej da de ikke vil betale for ekstra parkeringsplads, i den forbindelse har vi kontaktet AAb, Politiet og Vejle Kommune se nedenstående svar m.m.

03-01-2018 Henvendelse til AAB

Fra: post@aabvejle.dk [mailto:post@aabvejle.dk]
Sendt: 3. januar 2018 17:05
Til: AAB Mailadresse
Emne: Kontakt fra AAB Vejle hjemmesiden

 

Hvem vil du kontakte?

Ledelse

Dit navn

Skovbyens Grundejerforening

Telefonnummer

77354200

Email

fco@grundet.dk

Emne

Parkering Moldevej

Besked

Alle grundejerforeningerne på Lille Grundet skal havde fællesmøde i næste uge hvor spørgsmålet om fortsat parkering på Moldevej. Er der indført nye regler vedr parkering for jeres lejere der gør at der fortsat parkeres på Moldevej til gene for trafikken og ikke mindst bustrafikken mvh Freddy Chr Olesen

01-04-2018 Svar fra AAB

Godmorgen Freddy

Nej, der er ikke indført nye regler i Finlandsparken.

Alle beboere i Finlandsparken har fået udleveret 2 p-tilladelser.

Under det infrastrukturprojekt/renovering af p-pladserne som Finlandsparken er i gang med, har der været afspærret en række p-pladser 2 – stk. ad gangen.

Alle p-pladser er nu genåbnet så vi er tilbage.

I den periode hvor renoveringen af pladserne var i gang, var der mange der benyttede Finlandsvej og Moldevej som alternativ parkeringsplads. Dette skabte en del problemer på Finlandsvej da busserne havde meget svært ved at komme frem.

Ligeledes skabte det også problemer for de ”bløde trafikanter”. I den forbindelse havde vi et møde med kommunen / de ansvarlige for busdriften og vejafdelingen.

Resultatet blev, at der blev opsat p-forbudsskilte på Finlandsvej.

Jeg kan konstatere, at der fortsat parkeres på Moldevej på den ene og anden side af busstoppestedet ud for Finlandsvej 123-125. Jeg har kontrolleret bilerne flere gange og kan se at mange parkanter holder uden p-kort fra Finlandsparken.

 

Du er velkommen til at ringe hvis du har spørgsmål til ovenstående.

 

Med venlig hilsen

Henrik Andersen
Inspektør

 

04-04-2018 Henvendelse til Vejle Kommune og Politiet

Efter en lang renoveringsperiode af AAB parkeringspladser på Moldevej i Vejle havde vi en forventning om at

parkering på Moldevej ophørte, ved henvendelse til AAB har vi fået at vide at man har indført parkeringstilladelser

hvilket tilsyneladende ikke er nok for nogle familier. Vi har fortsat til gene for trafikken/bustrafikken holdende 10-15

Biler parkeret af forskellige typer nogle er så venlige at parkere så de spærre for udsyn så man ikke kan se udkørsel

fra Finlandsvej, det har været særlig slem i den mørke tid om morgenen da de holder i den uoplyste side af vejen.

Vor spørgsmål er så er det lovligt med permanent parkering på vejen, hvis ikke hvad gør man så.

 

Med venlig hilsen

Freddy Chr Olesen

11-04-2018 Svar fra politiet

ATT: Freddy Chr. Olesen.

 

Vedr. parkering på Moldevej i Vejle.

 

 

Med hensyn til parkering gælder på Moldevej - såfremt der ikke er særlig skiltning med standsnings- eller parkeringsforbud - reglerne i Færdselslovens § 28 - § 31.

Såfremt køretøjerne på billederne holder mindst 10 m fra kryds er der intet ulovligt i parkeringerne – heller ikke dem der holder nær Finlandsvej, og der må gerne ske ”permanent” parkering på stedet, såfremt andet ikke er skiltet.

Med hensyn til synligheden af de parkerede køretøjer, gælder færdselslovens § 35 og § 36, og der må bero på en konkret vurdering om der sker overtrædelse af § 35, men det gør der normalt ikke på veje med gadelys.

 

§ 35. Er køretøj i lygtetændingstiden standset eller parkeret på vej, skal køretøjets positionslys (parkeringslys), baglygter og nummerpladebelysning holdes tændt. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte bestemmelser om, at også andre lygter end dem, der er nævnt i 1. pkt., skal eller kan holdes tændt.

Stk. 2. Køretøj, der ikke skal være udstyret med lygter, skal, når det i lygtetændingstiden er standset eller parkeret på vej, være afmærket efter bestemmelser, der fastsættes af transport-, bygnings- og boligministeren.

Stk. 3. Andre lygter end dem, der er omfattet af stk. 1 og 2, må ikke holdes tændt.

Stk. 4. Er et motordrevet køretøj, hvis længde og bredde ikke overstiger henholdsvis 6 m og 2 m, parkeret langs vejens kant i tættere bebygget område, behøver kun positionslys (parkeringslys) og baglygte mod vejens midte at være tændt, medmindre køretøjet er tilkoblet andet køretøj. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte bestemmelser om, at der i stedet kan anvendes særlig sidelygte.

Stk. 5. Ved standsning eller parkering af sammenkoblede køretøjer gælder bestemmelsen i § 33, stk. 1, 2. pkt.

§ 36. § 35 gælder ikke, såfremt vejen er så godt oplyst, at køretøjet tydeligt kan iagttages på tilstrækkelig afstand, eller såfremt det er standset eller parkeret på parkeringsplads eller andet afmærket område for parkering.

Stk. 2. Belysningen behøver heller ikke at være tændt på tohjulet cykel, tohjulet knallert eller tohjulet motorcykel uden sidevogn, såfremt køretøjet henstilles langs vejens yderste kant.

 

Man kan rette henvendelse til Vejmyndigheden (i dette tilfælde Vejle kommune), såfremt man vurderer, at der sker parkering i strid med færdselsloven og man ønsker parkeringskontrol på stedet.

 

Færdselslovens bestemmelser vedrørende standsning og parkering:

§ 28. Standsning eller parkering må ikke ske på et sådant sted eller på en sådan måde, at der opstår fare eller ulempe for færdslen.

Stk. 2. Standsning eller parkering må kun ske i højre side af vejen i færdselsretningen. På mindre befærdet vej og vej med ensrettet færdsel kan standsning eller parkering dog ske i venstre side. Ved standsning eller parkering skal køretøjet anbringes i vejens længderetning ved kørebanens yderkant eller om muligt uden for denne. Ved standsning eller parkering på parkeringsplads, som uden for tættere bebygget område er anlagt i umiddelbar tilslutning til vejen, skal føreren så vidt muligt benytte parkeringsplads, der er beliggende til højre i færdselsretningen.

Stk. 3. Standsning eller parkering må ikke ske på cykelsti, gangsti, yderrabat eller fortov. Tilsvarende gælder for midterrabat, helleanlæg og lignende. Uden for tættere bebygget område kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3.500 kg, dog standses eller parkeres med hele eller en del af køretøjet i yderrabatten eller med en del af køretøjet på fortov. 1. pkt. gælder ikke cykler og tohjulede knallerter.

Stk. 4. Når føreren af et køretøj forlader dette, skal det sikres, at køretøjet ikke kan sætte i gang af sig selv. Føreren skal endvidere træffe foranstaltninger for at sikre, at køretøjet ikke uberettiget kan benyttes af andre. Påbudt anordning til tyverisikring skal være sat i funktion. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte bestemmelser om, hvilke typer låseanordninger der skal anvendes.

Stk. 5. Åbning af vogndøre, på- eller afstigning og på- eller aflæsning skal finde sted på en sådan måde, at der ikke opstår fare eller unødig ulempe.

§ 29. Standsning eller parkering må ikke ske:

1) på fodgængerfelt eller ud for udkørsel fra cykelsti eller inden for en afstand af 5 m foran fodgængerfeltet eller udkørslen fra en cykelsti, som løber langs køre- banen, eller 5 m på hver side af udkørslen fra en cykelsti, som er tværgående i forhold til kørebanen,

2) i vejkryds eller inden for en afstand af 10 m fra den tværgående kørebanes nærmeste kant eller, hvor køre- bane og cykelsti udmunder sammen, fra cykelstiens nærmeste kant,

3) på jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel,

4) på en sådan måde, at færdselstavle eller -signal dækkes,

5) på bro over motorvej, i viadukt eller tunnel,

6) på eller i nærheden af bakketop eller i eller ved uoverskueligt vejsving,

7) på strækning, hvor kørebanen før vejkryds ved hjælp af spærrelinjer er inddelt i vognbaner, eller inden for en afstand af 5 m før begyndelsen af en sådan strækning,

8) ved siden af spærrelinje, hvis afstanden mellem køre- tøjet og linjen er mindre end 3 m, og der ikke mellem køretøjet og spærrelinjen findes en punkteret linje,

9) i krybespor,

10) på afmærket holdeplads for hyrevogne eller

11) på en sådan måde, at kørsel med letbanekøretøj hindres.

Stk. 2. Ved busstoppested er det ikke tilladt at standse eller parkere på den afmærkede strækning på hver side af stoppestedsskiltet. Findes en sådan afmærkning ikke, gælder forbuddet inden for en afstand af 12 m på hver side af skiltet.

Stk. 3. Parkering må ikke ske:

1) nærmere end 30 m fra jernbaneoverkørsel,

2) ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom eller i øvrigt således, at kørsel til eller fra ejendom væsentligt vanskeliggøres,

3) på kørebanen på hovedveje uden for tættere bebygget område,

4) ved siden af andet køretøj, som holder ved kørebanens kant, bortset fra tohjulet cykel, tohjulet knallert eller tohjulet motorcykel uden sidevogn, eller

5) på en sådan måde, at adgangen til andet køretøj herved hindres, eller at dette ikke kan føres fra stedet.

Stk. 4. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte yderligere forbud mod standsning og parkering, herunder gældende for enkelte typer af køretøjer.

§ 30. §§ 28 og 29 gælder ikke for køretøj, der anvendes ved vejarbejde, såfremt standsning eller parkering er nødvendig af hensyn til arbejdet, og der træffes fornødne sikkerhedsforanstaltninger. Det samme gælder standsning eller parkering, der foretages af politi, kriminalforsorg, redningsberedskab eller redningskorps.

Forpligtelser ved standsning og parkering på særlige områder og i særlige tilfælde

§ 31. Er køretøj standset eller parkeret på spor, der ligger i vej, havneplads eller lignende, eller inden for 2 m fra nærmeste skinne, må føreren ikke fjerne sig længere fra køretøjet, end at vedkommende til enhver tid kan være opmærksom på eventuel trafik ad sporet. Når det kan ses eller høres, at tog eller andet skinnekøretøj nærmer sig, skal føreren uopfordret fjerne køretøjet.

Stk. 2. Køretøj, som på grund af færdselsuheld, motorfejl eller af anden årsag er standset på et sted, hvor det er forbudt at standse eller parkere, skal snarest muligt flyttes til et passende sted, medmindre andet følger af bestemmelserne i § 9. Er køretøjet standset på et sådant sted eller på en sådan måde, at der opstår fare eller ulempe for færdslen, skal føreren, såfremt køretøjet ikke straks fjernes, træffe foranstaltninger for at advare andre trafikanter. Motordrevet køretøj, bortset fra tohjulet knallert og tohjulet motorcykel uden sidevogn, samt påhængskøretøj skal afmærkes med en trekantet advarselsanordning. Denne skal anbringes, så kørende, der nærmer sig, advares i god tid. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter nærmere regler om advarselsanordningen og dens anbringelse.

Stk. 3. Er køretøjet standset på jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel, skal føreren, hvis køretøjet ikke straks kan flyttes, også træffe sådanne foranstaltninger, der er nødvendige for at advare førere af tog eller andet skinnekøretøj.

 

Med venlig Hilsen

 

Poul Smedegaard

Politiassistent, Sagsbehandler Vejteknik

 

 

Vejteknisk kontor

Holmboes Alle 2

8700 Horsens

 

Svar fra Vejle Kommune

Hej Freddy

 

Tak for din mail.

 

Vi er opmærksomme på området og vil holde et ekstra øje deroppe i den næste tid.

 

Der er ingen restriktioner på vejen, udover at man selvfølgelig skal overholde færdselsreglerne. Det som kan være en udfordring oppe på Moldevej er, at 10 meters reglen samt afstanden til busstoppestedet ikke overholdes. Det er vi selvfølgelig opmærksomme på deroppe, når vi går deroppe.

 Nogle gange kan 10 meters reglen godt snyde, især når vejen har en runding som oppe hos Jer. Vi har lige vedhæftet et billede, så du kan se hvor det er, der bliver målt fra.

 Ved busstoppestedet er det 12 meter til begge sider for skiltet.

 Skriv endelig igen, hvis det ikke har hjulpet at vi holder et ekstra øje deroppe, det næste stykke tid.

 

Venlig hilsen

 

Parkeringsadministrationen

Teknik & Miljø - Vejle Kommune


17-06-2018 Ny henvendelse til Vejle Kommune

Vi har tidligere henvendt os (Skovbyens Grundejerforening) på vegne af de øvrige grundejerforeninger vedr. parkeringsforhold på Moldevej der er opstået efter renovering og nye parkeringsregler på AAB's parkeringspladser og har fået svar fra jer men den mail kan jeg ikke lige finde men hvor i oplyste at i var klar over problemet og ville observerer det.

Vi er efter orientering fra Politiet klar på at det er tilladt at parkerer der når man overholder afstandsregler til udkørsler og busstoppested, at man så da det er en trafikeret vej/busrute parkerer mod kørselsretningen ulovligt så det giver U-vendinger til gene for trafikken på vejen da det både er personbiler, varevogne og små lastvogne har det skabt et alvorligt problem da der opsamles skolebørn på modsatte side og som kommer løbende ud mellem bilerne, det problem er dog løst ved at man har måtte flytte opsamlingsstedet et andet sted hen af hensyn til børnenes sikkerhed, vi kan også forudse at der kan blive problemer når vi kommer til vinterperioden igen med hensyn til snerydning.

Set ud fra at der er mange tomme parkeringspladser der ikke benyttes fordi man ikke vil betale for ekstra p-plads udover de to der er tildelt lejemålet finder vi det uheldigt at en gruppe mennesker skal sætte dagsordnen for trafikken på Moldevej og har derfor et ønske om p-forbud på Moldevej.

 

     Med venlig hilsen

  Freddy Chr Olesen

Svar fra Vejle kommune efter en rykker

 

16-07-2018

Til Freddy Chr. Olesen

Grundet lokalråd

 

Tak for din mail.

 

Vi er opmærksomme på problemet og har også sendt din henvendelse til politiet med anmodning

om deres samtykke til parkeringsforbud på Moldevej.

 

Vi har dog mange henvendelser om parkeringsforbud og hver sag skal gennemgås inden sagen

sendes til politiet.

 

På grund af sagsmængden og sommerferieafvikling samt politiets tid til deres sagsbehandling

skal du forvente, at endelig svar på din henvendelse først foreligger til september.

 

 

Venlig hilsen

 

Ib Doktor
Landm.tekn. | Anlæg & Infrastruktur

Teknik & Miljø | Kirketorvet 22, 7100 Vejle

T: 76 81 24 28 | E: ibdok@vejle.dk

 

 

 

 

Fra: Freddy Chr. Olesen [fco@grundet.dk]
Sendt: 13. juli 2018 12:39
Til: TeknikogMiljo Webpost brugere Webpostbruger Vejle Kommune
Emne: VS: Vedr. parkering på Moldevej

Vi savner en tilbagemelding på nedenstående

 

     Med venlig hilsen

  Freddy Chr Olesen

 

      Grundet lokalråd

      Sekretariatet

       Freddy Chr. Olesen

       Ringdams Kobbel 30

       7100 Vejle

       Tlf.      7735 4200

       Mail:   Sekretariatet@grundet-lokalraad.dk

       Hjemmeside: www.grundet-lokalraad.dk