Kommuneplan 2021-2033

Offentliggørelse på www.vejle.dk d. 01.02.22
Kommuneplan 2021-2033
Planen er vedtaget endeligt af byrSdet.
Klik her for at se kommuneplanen
Klik her for at hente miljøvurdering og sammenfattende redegørelse
ByrSdet har d. 15.12.2021 vedtaget Kommuneplan 2021-2033 for Vejle Kommune og TrekantomrSdet.
Formål
Formål med kommuneplanen.
Kommuneplanen skal sikre rammerne for den udvikling, som byrSdet ønsker, under hensyntagen til de beskyttelsesinteresser, som kommunen skal varetage. Kommuneplanen giver bl.a. mulighed for, at der kan planlægges for nye boliger og erhvervsvirksomheder, der kan dække behovet de næste 12 Sr. Kommuneplanen indeholder ogsS et Grønt Danmarkskort, der viser det samlede naturnetværk i TrekantomrSdet, og viser, hvor kommunerne i fremtiden vil mSlrette naturplejen og planlægge for ny sammenhængende natur.
Miljøvurdering
Der er udarbejdet en miljøvurdering og en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen jævnfør miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen er godkendt endeligt sammen med kommuneplanen.
Her kan du også se planen.
Kommuneplanen er en digital plan, som kan ses pS http://Kommuneplan2021.vejle.dk.
Her kan du ogsS finde kommuneplanforslaget som en pdf-udskrift fra hjemmesiden. Har du behov for at se et trykt eksemplar kan det ske hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller pS bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling.
Planens retsvirkning.
ByrSdet er forpligtet til at virke for kommuneplanens gennemførelse og kommunens planlægning, lovadministration, anlægsvirksomhed mv. mS ikke stride mod kommuneplanen. Inden for byzoner kan byrSdet modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, nSr det pSgældende omrSde er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan. Inden for byzoner og sommerhusomrSder kan byrSdet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse, nSr bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, nSr det pSgældende omrSde i kommuneplanen er udlagt til offentlige formSl, eller nSr omrSdet er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.
Klagevejledning kommuneplan og miljøvurdering
Afgørelsen kan pàklages til Planklagenævnet over retlige spørgsmàl. Klagen skal inden for 4 uger efter offentliggørelsen, sendes til Planklagenævnet via Klageportalen
For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Det koster et gebyr pà 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside
Frist for indbringelse for domstolene er 6 màneder.

Lokalrådets bemærkninger til Kommuneplan

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021-2033 for Vejle Kommune og Trekantområdet.

Byrâdet har den 15. december 2021 vedtaget Kommuneplan 2021-2033 for Vejle Kommune og Trekantomrâdet. Byrâdet vedtog samtidig, at indsigere orienteres om byrâdets behandling af indsigelserne.

I offentlighedsfasen har du/I sendt bemærkninger eller indsigelse til planforslaget:

 1. 1.   Bydelsplaner for bydele i Vejle By
 2. 2.   Leg og Byg videreudvikles
 3. 3.   Nørremarkscentret skal indeholde mødesteder
 4. 4.   Nørremarkshallen skal ogsâ fungere som fælleshus
 5. 5.   Ønsker fremlæggelse af trafikplan for Grundet Skovby
 6. 6.   Retningslinje i kommuneplanen, der skal sikre, at nye byomrâder udvikles, sâ biodiversiteten øges.
 7. 7.   Større inddragelse af lokalrâd og borgere i forhold til planlægningsspørgsmâl, der vedrører Grundet-omrâdet og Nørremark-bydelen.
 8. 8.   Rettes i kommuneplanen, at Finlandsparken ikke længere er udpeget til ghetto.

Byrâdet har behandlet dine/jeres bemærkninger eller indsigelser, og har følgende bemærkninger hertil:

 1. 1.   Vejle Kommune vil i den kommende planperiode afklare, om der skal igangsættes en proces om bydelsplaner /byvisoner for de enkelte bydele i Vejle By, herunder hvad en evt. bydelsplan skal indeholde og hvordan lokalsamfundet kan inddrages i udarbejdelsen.
 2. 2.   Det tidligere Byg & Leg nedlægges og sælges med henblik pâ at fâ minimum 90 private boliger/private lejeboliger. Legeomrâdet genopstâr pâ tre lokaliteter og bliver en del af en grøn forbindelse rundt i kvarteret.
 3. 3.     Nørremarkscenteret skal forblive et bydelscenter med dagligvarebutikker, men ogsâ med frisør, pizzeria, basar, klinikker, liberale erhverv, boliger osv. Alt efter efterspørgslen og udviklingen af omrâdet vil det naturligvis indeholde udendørs og indendørs mødesteder. Nørremarkscenteret skal være et attraktivt tilbud for hele Nørremarken.
 4. 4.     Alle haller i Vejle Kommune kan fungere som fælleshus i det omfang foreninger ønsker at anvende det.
 5. 5.     Trafikken omkring Grundet Skovby arbejdes pâ plads i forbindelse med lokalplanarbejdet for Grundet Skovby.
 6. 6.     Vejle Kommune har vedtaget et biodiversitetsplan som løbende implementeres i lokalplaner, driftsplaner og i dialog med bygherrer, grundejerforeninger og andre interessenter.
 7. 7.     Borgere inviteres til at involvere sig i udviklingen af Nørremarken og Finlandsparken fx omkring sti forbindelser, nyt legeomrâde, Nørremarks- centeret og Nørremarks- hallen. Her er vedtaget en helhedsplan og lokalplanen udarbejdes pâ baggrund af denne. Der er naturligvis stor interesse for bil- og bustrafik, hvis der ændres for trafikken pâ Grundet Ringvej, Grundet Tværvej, Moldevej mfl. Alle kan følge med her: https://www.vejle.dk/om-kommunen/udvikling-med-vilje/vi-udvikler-byerne/noerremarken/
 8. 8.     Det er korrekt, at Finlandsparken er taget af regeringens Ghettoliste. Vejle Kommune og AAB er dog fortsat forpligtiget til at gennemføre den udviklingsplan, der blev udarbejdet, da boligerne var pâ ghettolisten. Mâlet er at nedbringe andelen af almene familieboliger i Finlandsparken til 68 % frem mod 2030. Teksten rettes til, sâ det fremgâr, at Finlandsparken ikke længere er pâ ghetto-listen.

Offentliggørelse af planen.

Kommuneplanen samt miljøvurdering og sammenfattende redegørelse kan ses på kommunens hjemmeside, www.vejle.dk/afgoerelser.

Klagevejledning og planens retsvirkninger.

Klagevejledning og retsvirkninger fremgår af vedlagte annonce. Klagefristen gælder fra annoncens offentliggørelse.