Samarbejdsaftale 2018 – 2020

Mellem Vejle Kommune og

Grundet Lokalråd

 

  

Afsnit 1 - Baggrund og formål

Vejle Kommune ønsker at fremme lokal udvikling, der skaber stærke og levende lokalsamfund. Kommunen vil derfor understøtte, at alle lokalområder har et lokalt netværk, der bygger på frivillighed, er almen i sit virke, og som inkluderer alle, der vil være aktive og gøre drømme til virkelighed for lokalsamfundet. Formålet med denne samarbejdsaftale er at fastlægge de nærdemokratiske principper, som netværkene forventes at leve op til, og de forpligtigelser det lokale netværk og kommunen har over for hinanden.

 

Afsnit 2 - Opgaven

 1. Det lokale netværk er forpligtet til at virke, under de forudsætninger, der fremgår af samarbejdsaftalen. 
 2. Når samarbejdsaftalen er underskrevet af begge parter udbetales tilskuddet til NEM konto tilknyttet foreningens CVR-nummer.
 3. Udbetaling af tilskuddet sker samlet primo andet kvartal af hvert år.  
 4. Der lægges følgende forudsætninger for udbetaling af tilskuddet:
  1. Det lokale netværk arbejder i overensstemmelse med vedtægterne besluttet på netværkets generalforsamlingen.  
  2. Ultimo februar af hvert år fremsendes et årsregnskab for det lokale netværk og det lokale netværks årsberetning.
  3. Ønskes der udsættelse, skal dette fremsendes skriftligt, inden ændringen sker. Ændringsanmodningen skal sendes til Vejle Kommune og indeholde en kort begrundelse for ændringen og en beskrivelse af, hvilken betydning det har for det lokale netværk. 
  4. Det lokale netværk skal gemme dokumentation for rimelig pris, dvs. fx tilbud, prisoverslag, prisliste. Så det kan fremsendes i forbindelse med årsregnskab, hvis forvaltningen finder det nødvendigt. 
  5. Udgifterne skal være nødvendige og skal kunne relateres direkte til det Lokale netværks virke. 

 Afsnit 3 – Det lokale netværks forpligtigelser 

 1. Det lokale netværk er almennyttig i sit virke og har som en del af sit formål at fremme lokal udvikling. Det lokale netværk er apolitisk og er ikke tilknyttet nogen interesseorganisationer, eller kommercielle interesser.
 2. Det lokale netværk medvirker til at fremme det lokale samarbejde og er forpligtet til at inddrage alle i lokalområdet, der aktivt ønsker at bidrage til lokal udvikling. 
 3. Det lokale netværk er en dialogpartner for kommunen i forhold, som vedrører lokalområdet. 
 4. Det lokale netværk formidler holdninger og synspunkter fra hele lokalsamfundet til kommunen og om-vendt. Dette udelukker ikke det lokale netværk fra at kunne fremføre egne holdninger. Det lokale netværk hjælper kommunen med at formidle kontaktoplysninger og orienterer en gang årligt kommunen om sidste års aktiviteter og aktuelle projekter i lokalsamfundet.

 Afsnit 4 - Vejle Kommunes forpligtigelser

 1. Kommunen anvender det lokale netværk som høringspart i relevante sager, der direkte og konkret vedrører lokalområdet. 
 2. Vejle Kommune inviterer det lokale netværk til et årligt møde mellem netværkene og kommunen. Herudover holder kommune og netværk møder efter behov for at sikre koordination og drøfte udvikling og dialog generelt. Møder om enkelt sager ligger uden for denne kontrakts rammer. De aftales direkte mellem den kommunale og lokale part efter behov
 3. Kommunen tager initiativer, der understøtter det lokale netværk og dets muligheder for at fremme lokal udvikling. Vejle Kommune forbinder de lokale netværk gennem møder og via internettet.
 4. Kommunen indgår kun samarbejdsaftale med ét lokalt netværk i området.

 Afsnit 5 - Nærdemokratiske principper i Vejle Kommune

 1. Et åbent netværk for lokalsamfundet
 2. Det er vigtigt, at netværkene er åbne for alle lokale kræfter: borgere, foreninger, virksomheder og lokale institutioner. Åbenhed kan ske på flere måder: Alle har mulighed for at blive medlem af netværket, at alle kan deltage i og stille op til eventuelle valg til netværket, og/eller at netværket afholder møder, hvor alle kan møde op og give deres besyv med. De lokale netværk kan kræve, at man betaler kontingent eller har bopæl i lokalområdet som kriterium for at deltage og være medlem. 
 3. Et netværk der drømmer og handler 
 4. Det er vigtigt, at netværkene skaber aktivitet og udvikling. Netværkene er mere end en høringspart. De er også aktive, engagerede medspillere i den lokale udvikling. De lokale netværk er med til at forme drømme for fremtiden i lokalområdet og til at omsætte drømmene til virkelighed. Lokal udvikling skal være lokalt forankret og inddrage lokale ressourcer og erfaringer.
 5. De lokale netværk skaber samarbejde med borgere, foreninger, virksomheder og lokale institutioner og bidrager til at samle og få mest muligt ud af områdets ressourcer.
 6. Et netværk der er lokal forankret hørings- og dialogparter
 7. Det er vigtigt, at de lokale netværk er lokalt forankret, almene i deres virke og med en bred kontaktflade i lokalsamfundene. De vil i mange tilfælde være lokalområdets stemme, der kan bidrage til debatten på baggrund af lokalkendskab. Både når kommunen kommer med udspil, når man selv sætte aktiviteter i gang og når man lokalt bliver opmærksom på forhold, som kommunen bør kende til. Kommunen og netværkene er løbende i dialog om aktuelle forhold og nye tiltag.

 Afsnit 6 - Økonomi 

 1. Det lokale netværk modtager i henhold til samarbejdsaftalen et årligt tilskud fra Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati på: kr. 10.000,- 
 1. På forlangende, skal det lokale netværk, som modtager af offentlige midler, over for kommunen kunne dokumentere hvordan midlerne bliver anvendt.

 Afsnit 7 - Vilkår i øvrigt

 1. Kommunen og det lokale netværk er forpligtet til at overholde de nærdemokratiske principper for samarbejde mellem lokale netværk og kommune. 
 2. Tilskud ydes i henhold til gældende regler.
 3. Tilskuddet er til drift af de lokale netværk og finansiering af lokalt forankrede projekter (herunder formidling, hjemmesider, sogneblade, generelle borgermøder, og lign.). Det kommunale tilskud må kun anvendes til formål, som kommer en bred kreds i lokalsamfundet til gode dvs. er almene i deres karakter.  
 4. Ved særlige behov har alle lokale netværk mulighed for at søge supplerende midler til afholdelse af lokale møder eller formidling. Det sker konkrete via Strakspuljen. Det ændrer ikke på de øvrige ansøgningsmuligheder eller kriterier. 
 5. Det lokale netværk skal være etableret som en forening med vedtægter og en formand samt have en NEM konto for at kunne modtage tilskud fra kommunen. 
 6. Aftalen træder i kraft pr. 1.1.2017 og gælder frem til periodens ophør, eller indtil den bliver opsagt af en af parterne. 
 7. Vejle Kommune kan opsige aftalen pr. 1.1. hvert år. 
 8. De lokale netværk kan opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. 
 9. Vejle Kommune kan opsige aftalens bestemmelser med øjeblikkelig virkning i tilfælde af misligholdelse af aftalens vilkår. 
 10. Hvis samarbejdsaftalen opgives inden for perioden for tilskuddets udbetaling, vil det udbetalte beløb blive krævet tilbagebetalt. 

 

 

Dato og Underskrifter

 

 

________________________________________