Børne- og Familieudvalget

REFERAT 4. OKTOBER 2018 KL. 12.00

Beslutning

Udvalget finder at der er et behov for at reservere et areal til en institution i området, og anmoder Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg om en drøftelse af placering, herunder den samlede model for skoler og institutioner i området.

Niels Clemmensen var fraværende.

 

 

2018-10-01 Mail til Plan Teknik & Miljø Vejle Kommune

Til sagerne vedr. placeringen af en daginstitution ved Grundet Tværvej og planen for Grundet Skovby.

Vi er i Grundet Lokalråd noget forundret over, at der nu er en sag på om daginstitutionen ved Grundet Tværvej i Børne- og Familieudvalget den 4.10.2018 i sag nr. 82

I sagsfremstillingen står der, at Planafdelingen udtaler:

”Forvaltningen har været i dialog med Planafdelingen, der oplyser at det med lokalplansændringer er muligt at placere en daginstitution på grunden, bl.a. under hensyntagen til skovbyggelinjen og afstand til virksomhederne mod øst. Der er endnu ikke taget stilling til adgangsforhold til daginstitutionen fra henholdsvis Lille og Store Grundet.”

 

Vi synes, det er en stor mangel på rettidig omhu, at udvalget ikke oplyses om, at området i lokalplan 175 er fastlagt til grønt område for Grundet området, og at 9 grundejerforeninger den 26.6.2018 har gjort indsigelse mod placeringen i sammenhæng med planen for Grundet Skovby. Det er sket i en henvendelse til alle medlemmer i Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg. Teknik & Miljø er bekendt med denne henvendelse.

De 9 grundejerforeninger repræsenterer mange hundrede ejere i området. De er nu samlet i Grundet Lokalråd.

Vi oplever det som ejendommeligt, at placeringen i sagen reduceres til et spørgsmål om skovbyggelinjer og afstand til virksomheder, som om det er et uplanlagt areal. Der skal vel også en for debat efter planloven og et kommuneplantillæg til, hvis placeringen søges gennemført, selvom det ikke fremgår af sagen.

Grundet Lokalråd ser mange problemer ved placeringen, og vi forstår ikke, at der nu tages hul på endnu en usammenhængende planlægning i et af Vejle største boligområder. Det sker lige i kølvandet på forslag til lokalplan 1207.

Hvis der ikke er taget stilling til adgangsforhold fra Lille og Store Grundet, som det står i sagen, forekommer det mærkeligt, at der er vist en vejadgang fra Grundet Tværvej.

Hvilke andre muligheder arbejder kommunen med vedr. trafikken fra Lille og Store Grundet?

Vi ønsker gerne svar på spørgsmålet vedr. vejadgang til institutionen, og hvilke retningslinjer vi fremover kan forvente vedr. dialog med Vejle Kommune om Grundet Skovby og placeringen af institutionen.

Vi synes, det er meget lukket kommunikation fra kommunens side, ikke mindst fordi sagen er opdelt i mindst tre delsager, hvor vi løbende skal bede om aktindsigt i alle tre for at være orienteret om, hvad kommunen arbejder med.

 1. Planen for Grundet Skovby
 2. Trafikundersøgelsen
 3. Placering af institutionen (i juni får vi oplyst, at der ingen politisk behandling er overhovedet, og nu er sagen så på B&F udvalget)

Vi ønsker oplyst, om der er flere delsager, vi skal være opmærksomme på.

Hertil kommer opdelingen i mindst tre forskellige udvalg, der har sager i området – Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg og Børne- og Familieudvalget. Set udefra opleves det ikke som om, der bliver koordineret noget mellem udvalgene.

Opsummering af spørgsmål:

 1. 1.       Plan afdelingens kommentar til sagsfremstillingen. Anses det for at være så              enkelt, som det fremstår?
 2. 2.       Vejadgang – hvilke andre muligheder er der, når den ikke er fastlagt pt.?
 3. 3.       Fremtidig kommunikation?
 4. 4.       Er der andre delsager end de tre, der er nævnt?

 

Vi forventer, at vi fremover bliver inddraget meget mere i de planer, der vedrører vores område og i særlig grad, når det vedrører arealer, som er fastlagt til vores benyttelse. Ligeledes om planerne for Grundet Skovby, der har store konsekvenser for vores område. Vi kan anbefale at kontakte Peter Sepstrup vedr. hvilke aftaler, der gælder for inddragelse af lokalråd, som Vejle Kommune har indgået aftale med.

 

Venlig hilsen

På vegne af Grundet Lokalråd

Henrik Stjernholm, næstformand

Kløvertoften 12 | 7100 Vejle

2015 4944 | henrikstjernholm1@gmail.com

 

Reservation af grund mellem Lille og Store Grundet til daginstitution

 

Referat til mødet i Børne- og Familieudvalget den 4. oktober 2018 kl. 12:00 i Kvartershuset, Løget Høj 2 a, 7100  Vejle

 82. Reservation af grund mellem Lille og Store Grundet til daginstitution

Resumé

Denne sag omhandler reservation af en kommunal grund mellem Lille og Store Grundet til etablering af en ny daginstitution. Der forventes behov for yderligere daginstitutionspladser som følge af kommende boligudstykning i området.

 

Sagsfremstilling

Nye boliger i lokalplan 1241 på Lille Grundet samt et kommende boligområde på 500 boliger ved Store Grundet Allé/Viborgvej indarbejdet i boligprogram 2018 bevirker, at der på sigt forventes behov for at bygge en daginstitution i

området. De nuværende daginstitutioner er stort set fyldt op med børn, samtidig med at børnetallet stiger yderligere i området.

 

Børne- og Ungeforvaltningen ønsker at reservere en kommunal ejet grund på ca. 10.000 m² til dagtilbudsformål i tilknytning til Lille og Store Grundet, der i rammeområde 1.5.B.6 er udlagt til boligområde ved Grundet Ringvej i Vejle (se bilag til sagen).

 

Forvaltningen har været i dialog med Planafdelingen, der oplyser at det med lokalplansændringer er muligt at placere en daginstitution på grunden, bl.a. under hensyntagen til skovbyggelinjen og afstand til virksomhederne mod øst. Der er endnu ikke taget stilling til adgangsforhold til daginstitutionen fra henholdsvis Lille og Store Grundet.

 

Det er endnu uklart, hvor hurtigt det kommer til at gå med boligudstykningen i området, og det er derfor vanskeligt at spå om, hvornår Børne- og Ungeforvaltningen vil anmode Børne- og Familieudvalget om at bygge selve daginstitutionen. Grunden ønskes således i første omgang reserveret, så der er mulighed for at etablere daginstitutionen i løbet af 2020'erne. 

 

Økonomi

Arealet er kommunalt ejet, og reservation af dette til daginstitution kræver derfor ingen anlægsbevilling.

 

Sagens videre forløb

Sagen skal videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Bilag

 Skitseforslag 180918 Placering af ny daginstution Nørremarken

Børne- og ungedirektøren indstiller,

at Børne- og Familieudvalget indstiller reservationen, som angivet i sagsfremstillingen, til videre behandling i Økonomiudvalget, og at Børne- og Familieudvalget anmoder om, at der tilvejebringes det nødvendige plangrundlag for daginstitutionen på grunden, under forudsætning af Økonomiudvalgets grundreservation.


 

2018-10-04 Skitse børnehave

 


 

Grundet Skovby

I øjeblikket er man i gang med planlægningsfasen af et nyt boligområde som strækker sig mellem St. Grundet Alle - Viborgvej- Hornstrup Kirkeby og skoven, i de foreløbige udkast er der skitseret en vejførelse fra området som kommer til at omfatte ca. 600 grunde med tilslutning til Grundet tværvej forbi Korntoften og Kløvertoften med udmunding til Grundet Ringvej hvilket vil medfører en del trafik i området. Der ligeledes skitseret en børneinstituation på det grønne område mellem Korntoften og St. Grundet, det skal bemærkes at det kun er foreløbige skitser og at man i øjeblikket afventer en trafikannalyse.

Man skal også se på den ekstra belastning på Grundet Bygade som udover ovenstående projekt også har fået en del trafik fra de nye udstykningsområder

I forbindelse med ovenstående er der i øjeblikket nedsat en projektgruppe under lokalrådet med henblik på af få en anden vejføring og flyttet børneinstationen væk fra det grønne område.

Henrik Stjernholm fra Kløvertoftens Grundejerforening leder projektet

Korntoftens Grundejerforening og Skovbyens Grundejerforening

deltager i arbejdsgruppen 

I samarbejde med Hornstrup lokalråd

Når vi lytter…..

Grundet Skovby – nyt område i Vejle nord

Positivt samspil med nærliggende områder

 

 • Grundet Skovby skal fremstå som et grønt og attraktivt tilbud til nybyggere og totalt set indeholde 650 boliger.
 • Der lægges op til vejforbindelse fra området som kobles på Grundet Tværvej. Dette vil skabe en genvej til dagligvarehandel samt Vejle by.

  Daginstitution planlægges endvidere nord for Kløver- og           Korntoften. Dette vil være endnu en faktor som vil skabe øget trafik   på små veje, herunder Grundet Bygade, Grundet Tværvej m.v.

 

Når vi tænker…..

 • Grundet Skovby bør ikke belaste naboområder med mere trafik. Huse og grunde er købt ud fra at der ikke skal etableres gennemkørnede trafik bag et villaområde, via små veje i området, eller for den sags skyld bygges mere i området.
 • Korn- og Kløvertoften ligger i forvejen op af et industriområde som til tider støjer og skaber lugtgener for nærmeste naboer. At øge med mere trafik(støj) vil føre til stor gene for beboere i området.
 • Der bør ikke skabes genvej til dagligvarebutikker og Vejle by fra et nyt område med 650 boliger. Adgang skal foregå via de store indfaldsveje som er indrettet hertil. 
 • Normalt udvikles nye områder med henblik på ikke at skabe forringelser for naboområder. Hvorfor skabes der ikke en ”win-win” for områderne, og ikke forringe eksisterende områder for at skabe nyt. 
 • Nye veje vil reducere de grønne områder som vore beboere i dag nyder gavn af og skaber trivsel i vores områder!

Kan vi skabe noget bedre, hvis planerne ændres lidt…..? Ja!

 • Et nyt område bør have egne adgangsveje.
 • En ny daginstitution bør placeres centralt i det store område det skal betjene.
 • Store Grundet Alle er en oplagt mulighed for at lave en ringvej i området – uden gene for naboer. Nærmeste nabo er industrien som har højere støjgrænser.
 • Et område hvor naturen bevares – begge områder er naturskønne områder.
 • Gode stiforbindelser som skaber sammenhæng uden at være til gene for eksisterende og nye beboere.
 • Mulig busrute gennem industrikvarteret, igen uden gene for nye og eksisterende beboere.
 • Sikkert for de små at bevæge sig ud i trafikken. Unødig trafik holdes på de store veje hvor vores børn ikke færdes.
 • Områderne kommer i balance som individuelle oaser men forbindes af grønne områder og stisystemer.    

Brev til Økonomiudvalg og Teknisk udvalg 24-06-2018

vejle den 24.06.2018

Kære alle i Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg

VI HAR BRUG FOR JERES HJÆLP -

STOP TRAFIKPLANEN FOR GRUNDET SKOVBY NU

Beboerne på Grundet hilser de kommende naboerne på Grundet Skovby velkomne!

Vi ønsker imidlertid ikke at være porten for kørende adgang til 650 nye boliger, og måske flere, plus 115 eksisterende boliger ved Store Grundet Gods.

Vejle Kommune og en privat projektudvikler er i fuld gang med at ødelægge vores dejlige grønne område med gennemkørende trafik i stedet for en byudvikling, hvor Viborgvej er den naturlige vejadgang.

Vi får dermed alle generne ved denne private byudvikling, mens udviklerne får fordelene.

Hertil kommer planer om en institution i vores grønne område, der også vil medføre megen ekstra trafik.

Mangel på rettidig omhu

Vejle Kommune, projektudvikler Morten Hansen og ejerne af Grundet Skovby har siden efteråret 2017 arbejdet med planer for Grundet Skovby, bl.a. tæt sammen med kirkemyndighederne. Det er sket uden at inddrage naboområderne. Det uanset, at planen medfører store forringelser af vores område med trafikgener og inddragelse af vores grønne områder, der efter lokalplan 175 ikke må bebygges, til en ny institution. Projektet ser ud til at være startet i en workshop den 24.11.2017. Der ligger et konkret planforslag dateret 21.2.2018.

Lukkethed i planlægningen — Fordebat til et kommuneplan tillæg

Som oplæg til planen blev der udsendt et meget generelt oplæg til fordebat til et kommuneplantillæg. Det blev godkendt i Økonomiudvalget den 9.4.2018 i sag 106. Det fremgår ikke af dagsordenen til Økonomiudvalgsmødet, om det konkrete forslag, der altså forelå i februar, blev præsenteret for udvalget.

Oplægget til fordebat ser ikke ud til at have store trafikale konsekvenser for vores område. Der er kun vist kortbilag med stiforbindelser til Grundet. Vi ser det naturligvis positivt med stiforbindelser som i dag.

Vi blev derfor meget overraskede over at få præsenteret det konkrete forslag fra 21.2.2018 med gennemkørende trafik gennem vores område på et møde om fordebatten den 2.5.2018. Det kalder vi ikke ordentlighed i planprocessen.

Trafik

Planen fra den 21.2.2018 viser tre vejadgange til Grundet Skovby med de 650 boliger og måske op til 800, hvis mønstret fra lokalplan 1207 bliver gentaget. Hertil kommer de eksisterende 115 boliger omkring Store Grundet Gods, der formentlig også kan benytte de nye veje. De har vejadgang fra Store Grundet Allé i dag. Og også trafik til mulig ny institution med 110 børn.

De tre vejadgange er:

 1. Grundet Tværvej, som planen er mest orienteret imod
 2. Viborgvej
 3. Hornstrup Kirkeby

Det er en totalt ændret situation i forhold til i dag med en stigning i trafikken på mange hundrede procent. Da Viborgvej er den helt naturlige vejgang, virker det ikke rimeligt at belaste eksisterende boligområder med meget mere trafik, når det ikke er nødvendigt. Grundet Tværvej er i dag en lukket vej med adgang til 145 boliger.

Placering af en ny institution i vores grønne områder

I planforslaget er der vist en daginstitution på en grund, der i lokalplan 175 er fastlagt til fælles friareal og naturområde, og som ikke må bebygges.

Ekstra behov på Grundet pga. lokalplan 1207 bør placeres centralt, og kan med fordel ske ved at udbygge allerede eksisterende institutioner i området. En ny institution i Grundet Skovby bør ligeledes placeres centralt i dette område. Herved minimeres trafikken i hele området, og de grønne områder bevares.

Kommunens troværdighed som grundsælger er igen på spil

Mange hundrede ejere på Grundet har købt deres grunde af Vejle Kommune i tiltro til, at plangrundlaget for området var fastlagt ud fra "Strukturplanen udvikling af Store og Lille Grundet fra 1985", der er henvist til i formålet i alle senere lokalplaner.

Vi er glade for vores grunde, vores sikre stiforbindelser og de grønne områder mod skoven. Det har været en klar forudsætning for køb af vores grunde.

Vi har ikke købt vores grunde for at være porten til et nyt stort byudviklingsområde med mere trafikstøj og mindre trafiksikkerhed. Heller ikke for at vores grønne områder skal anvendes til en institution.

Derfor beder vi venligst Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg om at arbejde for:

 1. Grundet Skovby skal vejbetjenes udelukkende fra Viborgvej. Alt andet er uforsvarlig planlægning i forhold til

Grundet med Kløvertoften, Korntoften, Skovbyen, Landsbyerne m.fl.

Vi vil ikke være porten til mindst 650 nye boliger og de 115 eksisterende boliger på St. Grundet.

 1. Vi ønsker ikke en institution placeret på et sted, der både er fastlagt tit grønt område i lokalplan 175 og som skaber mere trafik.
 2. Vi ønsker gerne stiforbindeler til Grundet Skovby som i dag, så børn og voksne kan benytte servicefunktioner til fods og på cykel.
 3. Det er positivt, at Vejle Kommune for nyligt har arrangeret et Folkemøde med intentioner om at involvere borgerne i den resiliente kommune i en samskabelsesproces.

Nu gælder det om at forholde sig til resiliens i praksis

For os som borgere på Grundet er resiliens i vores lokalområde at fastholde området som en af Danmarks flotteste og mest visionære byudviklingsplaner fra 1985. Det er nedslående at opleve, hvordan Vejle

Kommune ikke længere har forståelse for de kvaliteter. Det gælder både i forslag til lokalplan 1207 og nu med den nye byudvikling af Grundet Skovby.

 1. Vi vil ikke være med til at få alle generne ved privat byudvikling, mens udviklerne får fordelene.
 2. Vi vil i det hele taget bare gerne have lov til at være tilfredse borgere, der ikke skal bruge tid og kræfter på at hindre dårlig planlægning. Vi vil meget hellere bruge tiden på positiv udvikling af vores lokalområde.

Vi indbyder gerne til en besigtigelse på Grundet eller deltager i et møde med udvalgene.

Vi vedlægger et bilag med slides med følgende

 1. Vores begrundede forventninger til udvikling af Grundet Skovby
 2. Vores oplevelse af planprocessen
 3. Det seneste forslag dateret 1.6.2018

Venlig hilsen

underskrifter på næste fil

Bilag til brev til ØU og TU 24 6 2018