Referat fra Teknisk udvalg vedr. lokalplan

Indstilling

at udvalget anbefaler over for byrådet, at lokalplan nr. 1207 og tillæg nr. 14 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 vedtages endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer,

at indsigerne orienteres om byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljøs bemærkninger til indsigelserne.

 

Beslutning

Morten Kristensen fremsatte følgende ændringsforslag;

"Det indstilles:

at der indskrives, at der max. må opføres 164 boliger jf. oprindelig forslag til udarbejdelse af lokalplansforslag

at grøn kile indarbejdes som vist i helhedsplanen og kortbilag 4 i den eksisterende lokalplan 1181, som et bredt gennemgående bælte på tværs af hele det nordlige lokalplanområde

at naturbeskyttede §3 områder som er vist på kortbilag 2- indarbejdes på alle kortbilag 3a til 3e og samtidig sikres, at der ikke er nogen form for bebyggelse eller andre anlæg i en afstand af 25 meter- så der er overensstemmelse mellem lokalplanen bilag og redegørelse /miljøscreening/bestemmelse."

 

Der stemtes om ændringsforslaget. For stemte Morten Kristensen, Alex Vejby Nielsen, Martin Sikær. Imod stemte Gerda Haastrup Jørgensen, Kim Hesel, Svend Erik Nielsen og Christoffer Aagaard Melson. Således bortfaldt ændringsforlaget.

 

Der stemtes herefter om forvaltningens indstilling. For stemte Gerda Haastrup Jørgensen, Kim Hesel, Svend Erik Nielsen og Christoffer Aagaard Melson. Imod stemte Morten Kristensen, Alex Vejby Nielsen, Martin Sikær. Således blev indstillingen anbefalet.

Til Teknisk Udvalg 30-09-2018

Til Teknisk Udvalg

 

Vi er netop blevet bekendte med teknisk forvaltnings indstilling til udvalget om forslaget til lokalplan 1207, som skal behandles på mødet den 2. oktober. Sagsfremstillingen er på 44 sider, så vi skal afholde os fra at kommentere den detaljeret, men blot henlede jeres opmærksomhed på en helt afgørende diskrepans mellem de foreliggende indsigelser mod planen og forvaltningens kommentarer hertil. 

 

Mere end 800 beboere i Grundet-området (ca. 80% af husstandene) har med underskrifter eller konkret udformede indsigelser givet udtryk for, at de på 5 hovedpunkter ikke ønsker den udformning af lokalplanen som teknisk forvaltning har udformet. Dette står over for en lodsejers ønske om at "presse citronen mest muligt" - sælge flest mulige byggegrunde.

Forvaltningen indstiller, for stort set alle punkter, at beboernes indsigelser og konkrete forslag afvises.

Vi appellerer til jer, at I som folkevalgte politikere, lytter til folket og lader dem få indflydelse på deres lokalområde. Vi vil gerne kvittere for udvalgets ændring af 1. lokalplansforslag ved at følge borgernes ønske om ikke at tillade tre etages byggeri i området. Der henstår imidlertid fortsat fire områder, hvor forvaltningen ikke indstiller ændrede løsninger:

1.      Antal boliger

Beboerne ønsker en begrænsning i antallet af boliger (som oprindeligt sat af forvaltningen til 164 boliger). Forvaltningen afviser et maksimalt boligtal med ønsket om "fleksibilitet" (men til gavn for hvem?). Især delområde 3 og 4 bebygges fortsat tæt. Det er fra en stor gruppe indsigere foreslået, at der kan sikres varieret byggeri samt fornuftigt boligantal ved en kombination af tæt-lav og åben lav ved at indskrive i lokalplanen, at ”delområde 4 udlægges til boligformål i kombination af tæt-lav og åben-lav bebyggelse, hvor mindst 1-2 veje er åben-lav". 

2.      Den grønne kile

Beboerne ønsker den grønne kile gennemgående fra Grundet Bygade (Nørremarken) til Grundet Skov. Forvaltningen henviser til at der kan "etableres en sti ... i lokalplan 204", men en sti i naboområder er ikke nær det samme som en grøn kile. En grøn kile vil selvfølgelig koste en mindre antal byggegrunde, sådan vil det være når man skal prioritere.

3.      Trafikale forhold.

Beboerne ønsker ikke at Grundet Ringvej gøres til en gennemfartsvej og foreslår etablering af en bussluse ved den grønne kile. Forvaltningen afviser ønsket med, at busslusen først vil blive etableret når/ hvis behovet opstår og at der er sikkerhed for pengene. Men beboerne ønsker ikke at problemet opstår.

4.      Regnvand.

Beboerne er meget bekymrede for om lokalplanen med en så tæt bebyggelse forstærker regnvandsproblemerne ved de forventede større regnmængder i fremtiden. Beboere foreslår for eksempel krav om "grønne tage". Forvaltningen indstiller ikke til en forbedret regnvandssikring.

 

Endelig har flere beboere ønsket en tættere dialog med kommunen (forvaltning og/eller politikere), men det er kun lykkedes i form af en rundtur for udvalgets medlemmer i området. Forslag om inddragelse af grundejerforeningerne eller afholdelse af borgermøder er blevet ignoreret af forvaltningen. Siden lokalplanforslaget blev offentliggjort, er Grundet lokalråd blevet dannet og lokalrådet ønsker fremover at blive inddraget i dialoger om lokalplanforslag, der vedrører Grundet området.

 

Denne mail var ikke for at give jer yderligere læsestof, men blot for at fremhæve beboernes synspunkter i forhold til den nu foreliggende indstilling fra teknisk forvaltning. I øvrigt finder vi det problematisk, at I som politikere tilsyneladende ikke modtager de konkrete indsigelser fra borgerne, som rummer væsentlig argumentation og bilag, men kun ser Teknisk Forvaltnings fremstilling heraf. Vi opfordrer jer således til at gennemgå de fem indsigelser, der er tilsendt jer i forbindelse med 2. høringsrunde inden I behandler sagen.

 

Med venlig hilsen

Birger Lilja Kristoffersen

Formand for Grundet Lokalråd

Dagsorden Teknisk udvalg 2 oktober 2018

 

Lokalplan nr. 1207 for et boligområde ved Grundet Ringvej og tillæg nr. 14 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 er udarbejdet efter ønske fra en privat lodsejer. Lokalplanen omfatter et areal på 22,5 hektar. Ca. 1/3 af arealet er udlagt til grønne områder, herunder del af en grøn kile fra Grundet Bygade til Grundet Skov. I den grønne kile udlægges areal til klimabassin, som skal kunne tilbageholde op mod 3.900 m³ regnvand, og i den sydlige del af lokalplanområdet udvides et regnvandsbassin for at tilbageholde ca. 2.000 m³ regnvand. 

Lokalplanen blev vedtaget som forslag den 13. december 2017 og har været i en 8-ugers høring. På baggrund af de indsigelser, der kom i forbindelse med den offentlige høring, anbefalede forvaltningen at ændre planen på nogle væsentlige punkter og sende lokalplan og kommuneplantillægget ud i en fornyet 8-ugers offentlig høring. Med de nye ændringer blev der indlagt en ny grøn kile vest for boldbanerne, så der visuelt er kontakt mellem Grundet Bygade og skoven, ca. 40 boliger blev udtaget, herunder etageboliger i 3 etager, således at der nu kun er mulighed for åben-lav og tæt-lav, boldbaner og et område til offentlige formål.

Det ændrede lokalplanforslag har givet anledning til 5 indsigelser, herunder en underskriftsindsamling med underskrifter fra 415 husstande og 8 grundejerforeninger og underskrifter fra beboere i Lille Grundet andelsboligforening.

Indsigelserne har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen.

 

Sagsfremstilling

 

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 24.1.2017, sag nr. 5, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1207 og tillæg nr. 14.

Tillæg nr. 14 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 har været i fordebat fra den 18.9.2017 til den 2.10.2017. Der kom ingen bemærkninger.

Byrådet besluttede på møde den 13.12.2017, sag nr. 282, at sende lokalplanen i 8 ugers offentlig høring.

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 19.12.2017 til den 13.2.2018.

Der indkom 12 indsigelser, en med 689 underskrifter samt underskrifter fra 7 grundejerforeninger i området.

Tillæg nr. 14 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 har været i en fornyet fordebat fra den 23.3.2018 til den 13.4.2018. Der kom 5 indsigelser inkl. 8 grundejerforeninger til 2. fordebat til kommuneplantillæg nr. 14.

Byrådet besluttede på mødet den 30.5.2018 i sag nr. 141 at sende lokalplanen og kommuneplantillægget i en fornyet 8-ugers offentlig høring. Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 8.16.2018 til den 03.08.2018.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen
Det nye lokalplanforslag har givet anledning til 5 indsigelser herunder 2 underskriftsindsamlinger med henholdsvis 415 husstande og 8 grundejerforeninger i den ene og 37 underskrifter i den anden.

De primære indsigelser går på tætheden, trafikken og grønne bælter. Indsigerne mener, at der bliver for tæt bebygget, hvis hele området udstykkes til tæt-lav. Det ønskes, at den bussluse, som lokalplanen giver mulighed for, etableres fra starten af for at afhælpe den forøgede trafik, som det nye boligområde genererer. Beboerne mener ikke, at den grønne kile, vist i helhedsplanen fra 2016, er til stede i lokalplanen. Derudover er der ændringsforslag til en række bestemmelser.
Resumé af indsigelserne og Teknik & Miljøs bemærkninger hertil kan ses i indsigelsesnotatet.

Der er foretaget justeringer i bestemmelserne og redegørelsen.

Det konsekvensrettes i redegørelsen og i miljøscreeningen, at der er 4 §3-søer/moser i stedet for 2.

Desuden er der i redegørelsen tilføjet, at der er foretaget arkæologiske forundersøgelser i området, og at der er fundet områder med fortidsminder, der enten skal bevares eller udgraves.

Ændring af § 8.11 Bestemmelsen er omformuleret fra: De ubebyggede arealer på den enkelte grund må ikke anvendes til oplag og henstilling af campingvogne, uindregistrerede køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg samt både til: 

De ubebyggede arealer på den enkelte grund samt på de fælles friarealer må ikke anvendes til oplag og henstilling af campingvogne, både, ikke indregistrede køretøjer og køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg.

Ændring af §8.16. Der indsættes et evt. Hvis befæstelsesgraden overskrides, skal der etableres forsinkelse inden afledning til forsyningsselskabets system. Det kan evt. ske ved nedgravning af faskiner eller regnbede, der kan optage regnvand.

Ændring af §12.1 Der indsættes "boligejere af ejendomme" i bestemmelsen:
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige boligejere af ejendomme indenfor lokalplanområdet.

Overtagelsespligt/frafaldserklæring
Lokalplanområdet er privatejet og overføres fra land- til byzone. Der foreligger en underskrevet frafaldserklæring.

 

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og byrådet.


 

 

Nyt forslag til lokalplan 1207

Tillæg 14 til kommuneplan

Indsigelser mod nyt lokalplanforslag

Kære beboere & naboer på Lille Grundet og Store Grundet Indsigelse til lokalplansforslag nr. 1207

 

Inden for kort tid skal Vejle Byråd endelig vedtage Lokalplan 1207 og Kommuneplantillæg nr. 14 (igen), og dermed fastlægge mulighederne for udnyttelse af det sidste område mellem Store Grundet og Lille Grundet. 

Vores første indsigelse(689 underskrifter), har givet resultat med nogle forbedringer, som nu delvis er indarbejdet i det reviderede forslag. Der udestår dog forsat nogle vigtige punkter, som vi syntes er værd at kæmpe yderligere for.

Forslag til lokalplan nr. 1207 og tillæg nr. 14

Forslag til lokalplan nr. 1207 og tillæg nr. 14

Boligområde ved Grundet Ringvej, Vejle

Frist: 03. aug 2018Typer: Lokalplaner

Planerne er i offentlig høring fra fredag den 08.06.2018 til fredag den 03.08.2018, kl. 15. Du har mulighed for at komme med bemærkninger i denne periode.

Klik her for at hente lokalplanen
Klik her for at hente tillægget

Byrådet har den 30.5.2018 vedtaget forslag til lokalplan nr. 1207 og tillæg nr. 14 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.

Formålet med lokalplanforslaget er at planlægge for et blandet boligområde med tæt-lav, åben-lav, herunder kompaktparceller og sokkelparceller. Derudover planlægges der for 2 boldbaner nord for Nørremarkshallen samt grønne arealer.

Mindretalsudtalelser
Der foreligger mindretalsudtalelser. Udtalelserne kan ses i lokalplanforslaget og forslaget til kommuneplantillægget.

Bemærkninger til planerne
Du kan sende idéer, bemærkninger og indsigelser inden offentlighedsperiodens udløb til plan@vejle.dk  eller Teknik & Miljø, Plan, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Derefter tager byrådet endelig stilling til planerne.

Her kan du også se planerne
Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling.
Planerne kan rekvireres ved henvendelse til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, Vejle.

Lokalplanens foreløbige retsvirkning
Når lokalplanforslaget er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen.

Screening for miljøvurdering 
Lokalplanens og tillæggets indvirkning på miljøet er screenet jævnfør VVM-loven. Vejle Kommune har vurderet, at planerne ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes. Planen giver mulighed for, at der både kan etableres boligbebyggelse som åben-lav, sokkelparceller, kompaktparceller samt tæt-lav i området. Dette vurderes ikke at påvirke udnyttelsen af arealressourcen eller overgangen mellem by og land væsentligt.
Klik her for at hente screeningen.

Klagevejledning for screening for miljøvurdering
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal inden for 4 uger efter offentliggørelsen, sendes til Planklagenævnet via Klageportalen. Link til Klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk. For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside; http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

Undtagelse fra områdeklassificering
Al jord i byzone er som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet, men kan af kommunen undtages fra klassificeringen via Regulativ for Jord, hvis der er en rimelig grad af sikkerhed for, at et område generelt ikke er forurenet.

Området omfattet af lokalplanen vurderes, at leve op til kriterierne for undtagelse fra områdeklassificeringen jævnfør jordforureningsloven. Regulativ for Jord agtes derved ændret således at området undtages fra områdeklassificeringen. Du kan læse mere og se regulativet her:
www.vejle.dk/områdeklassificering

Spørgsmål og høringssvar sendes til jordogvarme@vejle.dk

 

01-08-2018 Indsigelse mod lokalplan 1207

Indsigelse mod lokalplanforslag 1207, Boligområde ved Grundet Ringvej, Vejle Kommune.

Kære Elsebeth Frost-Jensen

Vi er en gruppe af 8 grundejerforeninger på Lille Grundet og Store Grundet. Vi repræsenterer dette områdes borgere og grundejere i denne sag. 

Lokalplanforslag 1207, som er i høring til 3. august 2018, berører dem, vi repræsenterer på 5 helt essentielle punkter. Vi mener, at der skal findes en løsning, inden lokalplanforslaget kan vedtages.

Disse punkter er uddybet i vedlagt bilag, som er det dokument, vi har fordelt til husstandene på Lille og Store Grundet.

 

415 husstande / 809 borgere  i vores område, har returneret selve indsigelsen med deres underskrift – mod lokalplanforslaget. Underskrifter er indsamlet i perioden med sommerferie, hvorfor det reelle antal kunne forventes større.

 

Med dette brev overrækker vi dig hermed alle disse underskrevne indsigelser, så de kan indgå i sagens akter og videre forløb. Vi forventer at indsigelserne inkl. bilag uredigeret forelægges for Byrådet.

Vi håber og ser frem til din positive tilgang til ovennævnte, og vi står gerne til rådighed for eventuelle spørgsmål. Kontaktperson: Helmuth Schmidt - helmuth@grundet.dk

Indsigelser til revideret lokalplanforslag 1207, Vejle Kommune:

OPRÅB 

Kære beboere & naboer på Lille Grundet og Store Grundet Indsigelse til lokalplansforslag nr. 1207

 

Inden for kort tid skal Vejle Byråd endelig vedtage Lokalplan 1207 og Kommuneplantillæg nr. 14 (igen), og dermed fastlægge mulighederne for udnyttelse af det sidste område mellem Store Grundet og Lille Grundet. 

Vores første indsigelse(689 underskrifter), har givet resultat med nogle forbedringer, som nu delvis er indarbejdet i det reviderede forslag. Der udestår dog forsat nogle vigtige punkter, som vi syntes er værd at kæmpe yderligere for.

På efterfølgende 2 sider har vi fremført nogle væsentlige punkter, som vi mener, er nødvendige at gøre indsigelse imod. Udgangspunktet er at vi gerne vil sikre og videreføre de værdier, vi i dag har i lokalområdet.  Der er specielt nogle konkrete problemstillinger for området, som relaterer sig til den planlagte massive og intense udnyttelse af området. 

Lokalplanen og kommuneplantillægget ligger på Vejle Kommunes hjemmeside.

https://www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/hoeringer/forslag-til-lokalplan-nr-1207-og-tillaeg-nr-14/

 

Vi er en gruppe af Grundejerforeninger og borgere i området, som vil sikre, at vi bliver hørt. Indsigelsen med underskrifter inkl. bemærkningerne hertil, og et følgebrev med antal indsamlede underskrifter, vil blive afleveret til Teknisk Forvaltning. 

 

Brug 10 minutter på at læse materialet igennem. Er I enige, og vil støtte op omkring bevarelsen af vores fantastiske lokalområde, opfordres I til at skrive under på side 1. Siden med underskrifter afleveres i postkassen hos en af nedenstående personer. Senest 29.07.2018, dog gerne tidligere pga. sommerferien

Alle kan udover dette, selvfølgelig selv indsende individuelle indsigelser, bemærkninger mv. til Vejle Kommune – senest 3. august 2018.

 

Hjælp os, med at hjælpe jer.

Lille Grundet Grundejerforening: Helmuth Schmidt, Grundet Bygade 52

 

Skovbyens Grundejerforening: Thomas Høj Kjeldsen, Ringdams Kobbel 74

 

Kobbelhusene: Peder Pedersen, Ringdams Kobbel 27

 

Kløvertoften Grundejerforening: Henrik Stjernholm, Kløvertoften 12

 

Korntoften Grundejerforening: Ulf Molter, Korntoften 8

 

Landsbyerne Grundejerforening: Karsten Jepsen, Stentoften 31

 

Kløvermarken Lille Grundet Grundejerforening: Lars Egeskov Jespersen, Kløvermarken 6

 

Bofællesskabet Lille Grundet Grundejerforening: Hanne Nielsen, Grundet Bakke 20

 

Grundejerforeningen Grantoften, Lærketoften og Fyrretoften: Lars Wandy Frederiksen, Grantoften 14

Indsigelse til lokalplan nr. 1207 – Boligområde ved Grundet Ringvej                                                                                     22.06.2018

 

 

Byrådet har den 30.5.2018 vedtaget revideret forslag til lokalplan nr. 1207 og tillæg nr. 14 til Vejle Kommuneplan 2017-2029, som er offentligt fremlagt 08.06.2018.

 

 

Indsigelser til revideret lokalplanforslag 1207, Vejle Kommune:

 

Punkt 1: Under lokalplanens bestemmelser §1 Formål: Tilføjelse ”At indenfor hele lokalplanområdet kan der maksimalt opføres 164 boliger”.

 

Punkt 2: Under lokalplanens bestemmelser §1 Formål: ”At den grønne kile skal indarbejdes som vist i helhedsplanen og kortbilag 4 i eksisterende lokalplan 1181, som et bredt gennemgående grønt bælte på tværs af hele det nordlige lokalplanområde”.

 

Punkt 3: Under lokalplanens bestemmelser §3 Anvendelse: Ændring til pkt. 3.6 ”Delområde 4 udlægges til boligformål i kombination af tæt-lav og åben-lav bebyggelse, hvor mindst 1-2 veje er åben-lav”. Pkt. 4.1 ændres tilsvarende iht. ovenstående. 

 

Punkt 4: lokalplanens bestemmelser § 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold: Tilføjelse ”I forbindelse med etableringen af Grundet Ringvej, etableres en bus-sluse hvor den grønne kile krydser vejen”.

 

Punkt 5: Under lokalplanens bestemmelser §1 Formål: ”Det fastholdes at der kun kan opføres bygninger med en maksimal højde på 8.5 meter i lokalplanområdet”. 

 

 

 

 

 

 

Indsigelse iht. ovenstående:

 

 

Adresse: _________________________________________________ - 7100 Vejle

 

 

Person 1 – Navn:___________________________________________ Underskrift:__________________

 

 

Person 2 – Navn:___________________________________________ Underskrift:__________________

 

 

Person 3 – Navn:___________________________________________ Underskrift:__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Side 1/2

Bemærkning til punkt 1

Det oprindelige lokalplanforslag blev igangsat på baggrund af maksimalt 164 boliger. I nuværende sagsfremstilling til Byrådet er nævnt 180 boliger - men det reviderede lokalplanforslag giver dog mulighed jf. lokalplanens kortbilag for 190 boliger. I revideret lokalplansforslag er der ikke angivet et max. antal – kun i sagsfremstillingen. Argumentet for færre boliger er desuden beskrevet under bemærkninger til punkt 3.

  

Bemærkning til punkt 2

Intention med det grønne bælte var et grønt natur forbindelsesbælte mellem Nørremarken og skoven

- ikke at en del af denne skulle være fodboldbane som alligevel muligvis kan udlægges til parkering. Der skal være en uhindret stiforbindelse mellem østlige Grundet Bygade og Grundet skov iht. visioner for området.

 

Bemærkning til punkt 3: 

I lokalplanforslaget er angivet, at delområde 4 udlægges til boligformål til åben-lav bebyggelse eller til tæt-lav bebyggelse, eller som en kombination af åben-lav og tæt-lav, så længe hver vej har samme type bebyggelse, som vist på kortbilag 3a, 3c og 3e. Lokalplanforslaget lægger altså fortsat op til, at der alene er mulighed for opførelse af tæt-lav i hele delområde 4 iht. kortbilag 3E. Ved at indskrive krav om kombination af tæt-lav og åben-lav i delområde 4 opnås en variation, som giver mulighed for en mere individuel boligmasse som vist på kortbilag 3A(den fine farvede kortbilag) i lokalplanforslaget. Denne vil tillige tilgodese både ”almindelige” parcelhusgrunde og mulighed for mindre parcelhusgrunde i en fin sammenhæng, som understøttes af vores nuværende område. Desuden vil der herved opnås flere lokale grønne kiler som også understøttes af vores nuværende område.

 

Vi er noget skuffet over, at Forvaltningen/Byrådet ikke har reduceret i antal boliger i delområde 3 og delområde 4. Delområde 4 er fuldstændig uændret med massiv bebyggelse med 99 boliger, præcis som i tidligere lokalplanforslag hvortil der allerede er gjort indsigelse (689 underskrifter fra beboere i området). Delområde 3 er endda øget med én bolig i forhold til tidligere. I alle områder med tæt-lav bebyggelse er krav til 2 parkeringspladser på egen grund helt blevet fjernet, og er erstattet af krav om parkering ved eller i forbindelse med grunden (i tidligere lokalplanforslag var det angivet, at begge parkeringer skulle være på egen grund). Samlet set er delområde 3 og 4 blevet ringere efter revision af lokalplansforslag. Dvs. vores tidligere indsigelser er blevet fuldstændig overhørt i disse 2 områder. Ved at tilføje kombinationen af tæt-lav og åben-lav bebyggelse opnås desuden en sikkerhed for, at der ikke opføres boliger med ørkenløs gentagelsesfaktor som ødelægger området. Teksten i lokalplanforslaget pkt. 3.6, pkt. 3.13, pkt. 7.1 og pkt. 7.2 hindrer ikke endnu mere opførelse af ens rækkehuse som netop opført ved Fyrretoften (40 ens boliger).

 

Bemærkning til punkt 4: 

Formålet med etablering af en bussluse fra start er, at hindre, at alt trafik ikke ender på Grundet

Sivevej. Herudover er formålet også at sikre mindst mulig krydsende trafik til/fra de 2 skoler (skolebørn). Det er samtidig et faktum, at der køres hurtigere på gennemgående veje end på lukkede veje i eget nærområde.

 

Bemærkning til punkt 5: 

Det er positivt modtaget, at højhuse er udtaget af revideret Lokalplanforslag, men

Kommuneplantillæg nr. 14 åbner forsat op for højhuse, og dermed måske mulighed for senere dispensation. Derfor fastholdes punktet og iht. tidligere indsigelse.

 

 

                      

2017-12-14 Vaf

2018-02-08 Vaf

2018-04-11 Vaf

2018-05-14 Vaf

2018-07-07 Vaf læserbrev

2018-08-11 Vaf